EMSAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000432096
Numer REGON: 146300298
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-09-05
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2012-09-05
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/40489/12/616]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMSAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-09-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-09-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica CZERNIAKOWSKA nr domu 71 kod pocztowy 00-715 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-09-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejM.FURMANIAK@EMSAP.ORG2012-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.09.20122012-09-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-09-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-09-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFOIK2012-09-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ2012-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 700, 00 ZŁOTYCH2012-09-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURMANIAK2012-09-05 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2012-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 300, 00 ZŁOTYCH2012-09-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000, 00 ZŁ2012-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-09-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFOIK2012-09-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ2012-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-09-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURMANIAK2012-09-05 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2012-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-09-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy179 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2012-09-05 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-09-05 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-09-05 do dziś
479 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2012-09-05 do dziś
579 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2012-09-05 do dziś
679 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2012-09-05 do dziś
779 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2012-09-05 do dziś
879 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-09-05 do dziś
963 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-09-05 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-09-05 do dziś
1171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów