BON FLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000431937
Numer REGON: 302199522
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-09-04
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-08-31
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/20859/22/44]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBON FLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-09-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2012-09-04 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica GARBARY nr domu 95 nr lokalu B87 kod pocztowy 61-757 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2012-09-04 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@GOTOWESPOLKI.PL2012-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.09.2012 R.2012-09-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-09-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-09-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN GNATOWSKA2015-03-02 do dziś
2. ImionaJOANNA2015-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2015-03-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGNT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3618626732016-03-15 do dziś
4. Numer KRS0000564976 2016-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2016-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-09-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-09-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-09-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN GNATOWSKA2015-03-02 do dziś
2. ImionaJOANNA2015-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-09-04 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-09-04 do dziś
349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2012-09-04 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-09-04 do dziś
574 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-09-04 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-09-04 do dziś
778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2012-09-04 do dziś
880 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2012-09-04 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-09-04 do dziś
1064 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2016-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2013 okres 03.09.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
2data złożenia 07.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-03 do dziś
3data złożenia 06.04.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-15 do dziś
4data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
5data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-12 do dziś
6data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-12 do dziś
7data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
8data złożenia 27.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
9data złożenia 02.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-31 do dziś
10data złożenia 02.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego103.09.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-03 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-31 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-31 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-12 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-12 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu103.09.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-03 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-31 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-31 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-12 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-12 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów