AQUA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000431851
Numer REGON: 321272247
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-09-07
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2024-02-05
Sygnatura akt[RDF/579509/24/915]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2023-08-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-09-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2012-09-07 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica MAŁOPOLSKA nr domu 43 kod pocztowy 70-515 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2012-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 16 LIPCA 2012 R., REP. A NR 4098/2012, NOTARIUSZ TERESA JAMRÓZ-WIŚNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2012-09-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-09-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-09-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFWR ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3630629712022-07-28 do dziś
4. Numer KRS0000588042 2022-07-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2022-07-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-07-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-09-07 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-09-07 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-09-07 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-09-07 do dziś
535 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-09-07 do dziś
635 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-09-07 do dziś
735 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2012-09-07 do dziś
835 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-03-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-03-15 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.08.2014 okres OD 16.07.2012 DO 31.12.20132015-01-08 do dziś
2data złożenia 20.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-15 do dziś
3data złożenia 08.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-06 do dziś
4data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-23 do dziś
5data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-10 do dziś
6data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7data złożenia 27.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
8data złożenia 05.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-05 do dziś
9data złożenia 08.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-08 do dziś
10data złożenia 05.02.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.07.2012 DO 31.12.20132015-01-08 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-15 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-06 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-23 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-03 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-05 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-08 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.07.2012 DO 31.12.20132015-01-08 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-15 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-06 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-23 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-05 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-08 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 13 MARCA 2023 R. (AKT NOTARIALNY Z DNIA 13 MARCA 2023 R. REPERTORIUM A NUMER 393/2023, NOTARIUSZ JOANNA RADKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE); , 13.03.20232023-08-25 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNA REPREZENTACJA SPÓŁKI PRZEZ LIKWIDATORA2023-08-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKIDERYS2023-08-25 do dziś
2. ImionaNORBERT ADAM2023-08-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 13 MARCA 2023 R. (AKT NOTARIALNY Z DNIA 13 MARCA 2023 R. REPERTORIUM A NUMER 393/2023, NOTARIUSZ JOANNA RADKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE); , 13.03.20232023-08-25 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2023-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów