BUSINESS PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000431831
Numer REGON: 146278268
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-09-04
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-10-22
Sygnatura akt[RDF/267138/20/21]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146278268 NIP 52525362402014-07-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-09-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-09-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SŁOMIŃSKIEGO nr domu 19 nr lokalu 522 kod pocztowy 00-195 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 16.08.2012 R., PRZED PATRYCJĄ WĄSOWSKĄ, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE W KANCELARII NOTARIALNEJ RAFAŁ BĄBKA EWA CZEKAŁA PATRYCJA WĄSOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA PRZY UL. JASNEJ 7 LOK 1A W WARSZAWIE ZA REP. A NR 4181/2012.2012-09-04 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.04.2016 R. SPORZĄDZONY PRZEZ EMILA GÓŹDŹ, NOTARIUSZA W WARSZAWIE W PROWADZONEJ PRZEZ NIEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SIENNEJ 83 LOKAL 102 ZA REP. A NR 889/2016. ZMIANA BRZMIENIA § 8.2016-06-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-09-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-09-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAFTYKA2012-09-04 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2012-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2012-09-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARZYNKA2012-09-04 do dziś
2. ImionaROBERT NORBERT2012-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22500,00 ZŁ2016-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 ZŁ2016-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport120000,00 ZŁ2016-06-07 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-09-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-09-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAFTYKA2012-09-04 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2012-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-09-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2012-09-04 do dziś
270 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-09-04 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-09-04 do dziś
477 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-09-04 do dziś
577 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2012-09-04 do dziś
679 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2012-09-04 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-09-04 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-09-04 do dziś
958 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-09-04 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
2data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
3data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
4data złożenia 22.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów