AQUA-LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000431359
Numer REGON: 302203755
Numer NIP: 6192020087
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-29
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-07-04
Sygnatura akt[RDF/519839/23/211]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA-LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KĘPIŃSKI gmina KĘPNO miejscowość KĘPNO2012-08-29 do dziś
2. Adresmiejscowość KĘPNO ulica POZNAŃSKA nr domu 4 kod pocztowy 63-600 poczta KĘPNO kraj POLSKA 2012-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.08.2012 R.2012-08-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-08-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKI2012-08-29 do dziś
2. ImionaLESZEK2012-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.400,00 ZŁ2022-03-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAVISON2012-08-29 do dziś
2. ImionaANGUS2012-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400,00 ZŁ2012-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2012-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-08-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKI2012-08-29 do dziś
2. ImionaLESZEK2012-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSMOLAREK2013-04-30 do dziś
2. ImionaALICJA2013-04-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-04-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-04-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-08-29 do dziś
282 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2012-08-29 do dziś
382 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2022-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
2data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
3data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
4data złożenia 19.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
5data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
8data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
9data złożenia 14.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
10data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów