CULTIVO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000431177
Numer REGON: 146289036
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-28
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2017-03-30
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/41950/16/632]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCULTIVO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2014-09-04 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ kraj POLSKA 2016-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuCULTIVO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W SZCZECINIE2013-11-27 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2013-11-27 do dziś
3. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica STRUGA nr domu 78A kod pocztowy 70-784 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2013-11-27 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.07.2012 R., SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ ARTUR LEONARSKI MIROSŁAW WIĘCH S.C., UL. MARSZAŁKOWSKA 60 LOK.9, 00-545 WARSZAWA, PRZEZ NOTARIUSZA MIROSŁAWA WIĘCHA, REPERTORIUM A NR 1774/20122012-08-28 do dziś
212.08.2014 R., REP. A NR 7208/2014, NOTARIUSZ MARIA OLSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE; ZM. § 3 UST. 1 I § 4.2014-09-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-08-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYCH2014-09-04 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ WINICJUSZ2014-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH2014-09-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-09-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-08-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-08-28 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-08-28 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-08-28 do dziś
478 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2012-08-28 do dziś
578 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-08-28 do dziś
682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2012-08-28 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-08-28 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-08-28 do dziś
984 13 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA2012-08-28 do dziś
1047 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-08-28 do dziś
1147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-08-28 do dziś
1247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-08-28 do dziś
1368 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2012-08-28 do dziś
1447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-08-28 do dziś
1577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2012-08-28 do dziś
1656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-08-28 do dziś
1756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2012-08-28 do dziś
1856 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2012-08-28 do dziś
1941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW.2012-08-28 do dziś
2062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-08-28 do dziś
2162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-08-28 do dziś
2262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2012-08-28 do dziś
2358 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2012-08-28 do dziś
2428 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-08-28 do dziś
2562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2012-08-28 do dziś
2685 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2012-08-28 do dziś
2796 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2012-08-28 do dziś
2874 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2012-08-28 do dziś
2974 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2012-08-28 do dziś
3074 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.2012-08-28 do dziś
3196 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2012-08-28 do dziś
3277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-08-28 do dziś
3377 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-08-28 do dziś
3478 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2012-08-28 do dziś
3570 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-08-28 do dziś
3670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-08-28 do dziś
3773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-08-28 do dziś
3846 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-08-28 do dziś
3947 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-08-28 do dziś
4095 2 NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2012-08-28 do dziś
4196 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2012-08-28 do dziś
4271 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-08-28 do dziś
4349 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2012-08-28 do dziś
4449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-08-28 do dziś
4552 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-08-28 do dziś
4616 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2012-08-28 do dziś
4717 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2012-08-28 do dziś
4822 1 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY2012-08-28 do dziś
4922 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2012-08-28 do dziś
5025 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2012-08-28 do dziś
5133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-08-28 do dziś
5233 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ2012-08-28 do dziś
5341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-08-28 do dziś
5473 1 REKLAMA2012-08-28 do dziś
5558 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-08-28 do dziś
5664 91 Z LEASING FINANSOWY2012-08-28 do dziś
5764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-08-28 do dziś
5864 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2012-08-28 do dziś
5964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2012-08-28 do dziś
6064 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2012-08-28 do dziś
6169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-08-28 do dziś
6252 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2012-08-28 do dziś
6352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-08-28 do dziś
6441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-08-28 do dziś
6547 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2012-08-28 do dziś
6646 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2012-08-28 do dziś
6701 1 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2012-08-28 do dziś
6801 2 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH2012-08-28 do dziś
6901 30 Z ROZMNAŻANIE ROŚLIN2012-08-28 do dziś
7001 4 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT2012-08-28 do dziś
7101 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2012-08-28 do dziś
7201 6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2012-08-28 do dziś
7301 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2012-08-28 do dziś
7401 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2012-08-28 do dziś
7543 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-08-28 do dziś
7685 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2012-08-28 do dziś
7785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-08-28 do dziś
7885 31 A GIMNAZJA2012-08-28 do dziś
7985 31 B LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE2012-08-28 do dziś
8085 31 C LICEA PROFILOWANE2012-08-28 do dziś
8185 32 A TECHNIKA2012-08-28 do dziś
8285 32 B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE2012-08-28 do dziś
8385 32 C SZKOŁY SPECJALNE PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY2012-08-28 do dziś
8485 41 Z SZKOŁY POLICEALNE2012-08-28 do dziś
8586 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2012-08-28 do dziś
8643 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-08-28 do dziś
8786 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2012-08-28 do dziś
8886 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2012-08-28 do dziś
8986 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2012-08-28 do dziś
9086 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2012-08-28 do dziś
9186 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2012-08-28 do dziś
9286 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2012-08-28 do dziś
9386 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-08-28 do dziś
9487 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2012-08-28 do dziś
9587 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI2012-08-28 do dziś
9687 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2012-08-28 do dziś
9743 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-08-28 do dziś
9887 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2012-08-28 do dziś
9988 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-08-28 do dziś
10086 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2012-08-28 do dziś
10195 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2012-08-28 do dziś
10295 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2012-08-28 do dziś
10395 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2012-08-28 do dziś
10495 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2012-08-28 do dziś
10546 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2012-08-28 do dziś
10646 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2012-08-28 do dziś
10746 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2012-08-28 do dziś
10843 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2012-08-28 do dziś
10955 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2012-08-28 do dziś
11055 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2012-08-28 do dziś
11155 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2012-08-28 do dziś
11256 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-08-28 do dziś
11356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2012-08-28 do dziś
11456 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA.2012-08-28 do dziś
11564 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE.2012-08-28 do dziś
11664 91 Z LEASING FINANSOWY.2012-08-28 do dziś
11764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW.2012-08-28 do dziś
11864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH.2012-08-28 do dziś
11968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-08-28 do dziś
12066 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI2012-08-28 do dziś
12166 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2012-08-28 do dziś
12266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-08-28 do dziś
12366 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2012-08-28 do dziś
12466 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2012-08-28 do dziś
12568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK.2012-08-28 do dziś
12668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI.2012-08-28 do dziś
12768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-08-28 do dziś
12868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-08-28 do dziś
12970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA.2012-08-28 do dziś
13046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-09-04 do dziś
13147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-09-04 do dziś
13247 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-09-04 do dziś
13347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-09-04 do dziś
13447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów