GRUPA WYKONAWSTWA SPECJALISTYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000431163
Numer REGON: 146280609
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-30
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-07-15
Sygnatura akt[RDF/407126/22/863]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA WYKONAWSTWA SPECJALISTYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. PŁOCK gmina M. PŁOCK miejscowość PŁOCK2012-08-30 do dziś
2. Adresmiejscowość PŁOCK ulica KOCHANOWSKIEGO nr domu 4 kod pocztowy 09-400 poczta PŁOCK kraj POLSKA 2012-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.04.2012 R., REPERTORIUM A NR 1405/2012, NOTARIUSZ MARCIN SZCZEPANIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, UL. 1-GO MAJA 12 LOK.14 ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.08.2012 R., REPERTORIUM A NR 3041/2012, NOTARIUSZ MARCIN SZCZEPANIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, UL. 1-GO MAJA 12 LOK.14 - ZMIENIONO PAR. 2, PAR. 72012-08-30 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.06.2019 R., REP. A NR 3697/2019, NOTARIUSZ BARBARA DANIELEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GOSTYNINIE, ZMIENIONO TREŚĆ § 15 UST.4 UMOWY SPÓŁKI.2019-08-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-08-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRZANOWSKI2012-08-30 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ ADAM2012-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH2015-07-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELEWSKI2015-07-07 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2015-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH2015-07-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-08-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELEWSKI2015-07-07 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2015-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZADU2015-07-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRZANOWSKI2012-08-30 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ ADAM2012-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-08-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2012-08-30 do dziś
281 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-08-30 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-08-30 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-08-30 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2012-08-30 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-08-30 do dziś
743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2012-08-30 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-08-30 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-08-30 do dziś
1082 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
2data złożenia 29.09.2014 okres OD 18.04.2012 DO 31.12.20122014-10-20 do dziś
3data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
4data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
5data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
6data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
7data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
8data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
9data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
10data złożenia 15.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
2OD 18.04.2012 DO 31.12.20122014-10-20 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
2OD 18.04.2012 DO 31.12.20122014-10-20 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów