EWELMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000431022
Numer REGON: 146282560
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-30
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2020-07-30
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/34861/20/442]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWELMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOM gmina RADOM miejscowość RADOM2020-07-30 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOM ulica UL. MIESZKA I nr domu 22 B kod pocztowy 26-617 poczta RADOM kraj POLSKA 2020-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115 MAJA 2012 R., NOTARIUSZ EWA FIJAŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, REP. A NR 2723/20122012-08-30 do dziś
207.07.2020 R., NOTARIUSZ EWA FIJAŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, REP. A NR 3711/2020, ZMIENIONO TREŚĆ PARAGRAFU 3-EGO UMOWY SPÓŁKI.2020-07-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-08-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAŃSKI2014-09-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH2020-07-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-07-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2012-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-08-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAŃSKI2020-07-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-08-30 do dziś
256 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2012-08-30 do dziś
364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2012-08-30 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-08-30 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-08-30 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-08-30 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-08-30 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-08-30 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-08-30 do dziś
1077 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2012-08-30 do dziś
1162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-08-30 do dziś
1285 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2012-08-30 do dziś
1333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2012-08-30 do dziś
1495 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2012-08-30 do dziś
1562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2012-08-30 do dziś
1673 1 REKLAMA2012-08-30 do dziś
1781 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2012-08-30 do dziś
1882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2012-08-30 do dziś
1974 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2012-08-30 do dziś
2078 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2012-08-30 do dziś
2178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-08-30 do dziś
2272 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2012-08-30 do dziś
2318 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2012-08-30 do dziś
2418 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2012-08-30 do dziś
2546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-08-30 do dziś
2656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2012-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2013 okres 20122013-08-29 do dziś
2data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
3data złożenia 23.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-01 do dziś
4data złożenia 31.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
5data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-21 do dziś
6data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
7data złożenia 11.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-11 do dziś
8data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120122013-08-29 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-01 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-21 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120122013-08-29 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-01 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-21 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów