A D ECO ELGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000430905
Numer REGON: 242984641
Numer NIP: 2220895023
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-24
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-05-16
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/13898/23/136]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA D ECO ELGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2015-04-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE kraj POLSKA 2017-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.07.2012 R., ASESOR NOTARIALNY MARIUSZ CEBULSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA GRAŻYNY WRÓBEL, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. GRAŻYNA WRÓBEL, ANDRZEJ LETKIEWICZ W ZABRZU, - REPERTORIUM A NUMER 6189/20122012-08-24 do dziś
218 MARCA 2015 R. PRZED NOTARIUSZEM ANDRZEJEM LETKIEWICZEM, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. GRAŻYNA WRÓBEL, ANDRZEJ LETKIEWICZ Z SIEDZIBĄ W ZABRZU PRZY UL. WOLNOŚCI 311, REPETYTORIUM A NUMER 1868/2015 ZMIENIONO § 2, § 9 UMOWY SPÓŁKI.2015-04-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-08-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZKA2012-08-24 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JOANNA2012-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ2012-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĄSIOREK2012-08-24 do dziś
2. ImionaDANIEL JAKUB2012-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ2012-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-08-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANI SĄ- CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2015-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy102 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2012-08-24 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2012-08-24 do dziś
342 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2012-08-24 do dziś
442 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2012-08-24 do dziś
543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-08-24 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-08-24 do dziś
738 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2012-08-24 do dziś
846 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2012-08-24 do dziś
938 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2012-08-24 do dziś
1042 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2015-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2013 okres 24.08.2012 - 31.12.20122013-09-04 do dziś
2data złożenia 19.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego124.08.2012 - 31.12.20122013-09-04 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu124.08.2012 - 31.12.20122013-09-04 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów