CUBEINFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000430897
Numer REGON: 243015476
Numer NIP: 9691606252
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-24
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2019-10-28
Sygnatura akt[RDF/180247/19/284]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2012-08-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBEINFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2012-08-24 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-24 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICKI gmina KNURÓW miejscowość KNURÓW2012-08-24 do dziś
2. Adresmiejscowość KNURÓW ulica UL. DWORCOWA nr domu 38A kod pocztowy 44-190 poczta KNURÓW kraj POLSKA 2018-12-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@CUBEINFO.PL2012-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu103.08.2012 R., NOTARIUSZ MIROSŁAW SZURA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 2156/2012 10.08.2012 R., NOTARIUSZ MIROSŁAW SZURA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 2246/2012 ZMIENIONO: § 7 STATUTU SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE PKT 42012-08-24 do dziś
228.10.2014 R., REP. A NR 6532/2014, NOTARIUSZ MIROSŁAW SZURA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH ZMIENIONO: § 7 UST. 1 I 3 ORAZ § 9 30.10.2014 R., REP. A NR 6642/2014, NOTARIUSZ MIROSŁAW SZURA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH ZMIENIONO: § 7 UST. 2) DODANO: § 8 UST.32014-11-25 do dziś
327.11.2014 R. NOTARIUSZ MIROSŁAW SZURA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REPERTORIUM A NR 7314/2014 - ZMIENIONO § 72015-04-07 do dziś
423.11.2018 R., NOTARIUSZ MIROSŁAW SZURA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 6406/2018 - ZMIENIONO: §4 UST.12018-12-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUBEINFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2415128222012-08-24 do dziś
4. Numer KRS0000364790 2012-08-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego174000,00 ZŁ2015-04-07 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji1742015-04-07 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1000,00 ZŁ2012-08-24 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego510000,00 ZŁ2014-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2012-08-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii512012-08-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-08-24 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2014-11-25 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1232015-04-07 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-11-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiDO PROWADZENIA SPRAW I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST I ZOBOWIĄZANY KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKA CUBEINFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST REPREZENTOWANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUBEINFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2415128222012-08-24 do dziś
4. Numer KRS0000364790 2012-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2012-08-24 do dziś
261 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2012-08-24 do dziś
361 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2012-08-24 do dziś
461 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2012-08-24 do dziś
526 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2012-08-24 do dziś
696 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2018-12-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2018-12-07 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-12-07 do dziś
346 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2018-12-07 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.06.2013 okres 31.08.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
2data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
3data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
4data złożenia 14.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
5data złożenia 30.07.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-30 do dziś
6data złożenia 30.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-30 do dziś
7data złożenia 28.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-28 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego131.08.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-30 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-30 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu131.08.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-30 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-30 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów