ENERGIA - ECO BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000430710
Numer REGON: 146268347
Numer NIP: 5213635742
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-24
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-05-18
Sygnatura akt[RDF/381826/22/371]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA - ECO BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-08-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica GOTARDA nr domu 9 kod pocztowy 02-683 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.08.2012 R., REP. A NR 22312/2012, NOTARIUSZ EWA MROCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL.JEROZOLIMSKIE 133/432012-08-24 do dziś
204.12.2013 R., REP. A NR 29612/2013, NOTARIUSZ EWA MROCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL.JEROZOLIMSKIE 133/43. ZMIANA § 22013-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-08-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2012-08-24 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2012-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 500,00 ZŁOTYCH2014-01-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIŃSKI2014-01-30 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2014-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 500,00 ZŁOTYCH2014-01-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHOWIAK2014-01-30 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN BOGDAN2014-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁOTYCH2014-01-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2013-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-08-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. PROKURENT REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU, Z WYJĄTKIEM PROKURENTA SAMOISTNEGO, KTÓRY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2012-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHADŁO2012-08-24 do dziś
2. ImionaROBERT JACEK2012-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-08-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-08-24 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-08-24 do dziś
335 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-08-24 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-08-24 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-08-24 do dziś
635 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2012-08-24 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-08-24 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-08-24 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2012-08-24 do dziś
1035 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.04.2014 okres OD 01.08.2012 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
2data złożenia 15.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-29 do dziś
3data złożenia 10.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
4data złożenia 13.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-15 do dziś
5data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
6data złożenia 22.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
7data złożenia 19.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-19 do dziś
8data złożenia 19.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
9data złożenia 18.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.08.2012 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-15 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-19 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.08.2012 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-15 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów