„EXAITY GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000430566
Numer REGON: 021952997
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-22
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-02-08
Sygnatura akt[RDF/276552/21/43]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXAITY GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-07-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. IBN SINY AWICENNY nr domu 32C nr lokalu 6 kod pocztowy 54-619 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.08.2012 R., ASESOR NOTARIALNY ANGELIKA SOŁTYS, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ROBERTA BRONSZTEJNA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REPERTORIUM A NR 15630/20122012-08-22 do dziś
208.01.2013 R., NOTARIUSZ BARBARA GIEDROJĆ, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. INOWROCŁAWSKIEJ 17/6 WE WROCŁAWIU, REP. A NR 46/2013, ZMIENIONO: § 14 UST. 11, UCHYLONO: § 11 UST. 6, W § 17 DODANO UST. 3.2013-02-05 do dziś
325.07.2013 R., NOTARIUSZ BARBARA GIEDROJĆ KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. INOWROCŁAWSKA 17/6, REP. A NR 1891/2013. ZMIANA: § 15, § 17, § 15 UST. 1 LIT. P), § 17 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2013-09-25 do dziś
404.03.2014 R., NOTARIUSZ JÓZEF OGIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PRZY UL. KUŹNICZEJ 57/58 LOK. 4, REP. A 117/2014, ZMIENIONO: - § 9 W TEN SPOSÓB, ŻE, PO USTĘPIE 4 DODAJE SIĘ USTĘP 5, USTĘP 6 I USTĘP 7 - § 10 UST. 1 - § 10 W TEN SPOSÓB, ŻE PO USTĘPIE 3 DODAJE SIĘ USTĘP 4, USTĘP 5 - § 11 - PO § 11 DODAJE SIĘ 11A, § 11B ORAZ § 11C - § 14 UST. 11 - § 15 UST. 1 W TEN SPOSÓB, ŻE UCHYLA SIĘ LIT. P.2014-04-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-08-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKI2012-08-22 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAKUB2012-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10002(DZIESIĘĆ TYSIĘCY DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.100,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY STO) ZŁOTYCH2014-09-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWCZUR2012-08-22 do dziś
2. ImionaFILIP JERZY2012-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3334(TRZY TYSIĄCE TRZYSTA TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 166.700,00 (STO SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY SIEDEMSET) ZŁOTYCH2014-09-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2013-02-05 do dziś
2. ImionaPAWEŁ BARTOSZ2013-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10002(DZIESIĘĆ TYSIĘCY DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.100,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY STO) ZŁOTYCH2014-09-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-05 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJ.A. PLATER XXVIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3626287842017-09-04 do dziś
4. Numer KRS0000577894 2017-09-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10.002 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.100,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY STO) ZŁOTYCH2017-09-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1667000,00 ZŁ2014-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport110150,00 ZŁ2012-08-22 do dziś
2650000,00 ZŁ2014-04-11 do dziś
3233450,00 ZŁ2014-05-22 do dziś
4466900,00 ZŁ2014-09-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-08-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - W PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST NIŻSZA LUB RÓWNA 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) - UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST WYŻSZA NIŻ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) - UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2013-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKI2012-08-22 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAKUB2012-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-08-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-08-22 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2012-08-22 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2012-08-22 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-08-22 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-08-22 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-08-22 do dziś
774 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2012-08-22 do dziś
882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-08-22 do dziś
985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-08-22 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
2data złożenia 28.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
3data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
4data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
5data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
6data złożenia 06.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
7data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8data złożenia 08.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów