EMPIRICA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000430518
Numer REGON: 021955151
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-30
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-07-19
Sygnatura akt[RDF/318041/21/961]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2012-08-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPIRICA SPÓŁKA AKCYJNA2012-08-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-03-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. PODWALE nr domu 7 kod pocztowy 50-043 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-03-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@EMPIRICA.PL2012-08-30 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EMPIRICA.PL2012-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 03.08.2012 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA TUSZNICKA - KINSTLER, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ODONA BUJWIDA 22/2, REPERTORIUM A NUMER 42797/2012 WRAZ Z ANEKSEM Z DNIA 07.08.2012 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA TUSZNICKA - KINSTLER, REPERTORIUM A NUMER 45780/2012, KTÓRYM ZMIENIONO § 8 UST. 5 I ANEKSEM Z DNIA 08.08.2012 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA TUSZNICKA - KINSTLER, REPERTORIUM A NUMER 45803/2012, KTÓRYM ZMIENIONO § 16 UST. 2.2012-08-30 do dziś
230.12.2014R., NOTARIUSZ ŁUKASZ SZCZĘSNY, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. C.K. NORWIDA 26/1, REP. A NR 6820/2014, ZMIENIONO ART. 5 STATUTU.2015-05-05 do dziś
315.05.2015 R., NOTARIUSZ ŁUKASZ SZCZĘSNY, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. NORWIDA 26/1, REP. A NR 3672/2015; ZMIENIONO: § 4 UST.1 STATUTU SPÓŁKI.2015-05-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-30 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2012-08-30 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2012-08-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego650000,00 ZŁ2015-05-05 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego150000,00 ZŁ2012-08-30 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji6500002015-05-22 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2012-08-30 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego650000,00 ZŁ2015-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2012-08-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2000002012-08-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-08-30 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2015-05-05 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii4500002015-05-05 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-05-05 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2012-08-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-08-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻAŃSKI2012-08-30 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PIOTR2012-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-08-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAWIŃSKI2012-08-30 do dziś
2. ImionaPIOTR SZYMON2012-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-10-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMACIAŚ2021-06-16 do dziś
2. ImionaPIOTR MARCIN2021-06-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-16 do dziś
21. NazwiskoSTAWIŃSKA2012-08-30 do dziś
2. ImionaJOANNA MARTYNA2012-08-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-08-30 do dziś
31. NazwiskoPETKO RÓŻAŃSKA2012-08-30 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2012-08-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSOLNICA2020-03-10 do dziś
2. ImionaJOANNA WANDA2020-03-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-03-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-05-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy132 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2015-05-22 do dziś
258 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2015-05-22 do dziś
358 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2015-05-22 do dziś
472 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-05-22 do dziś
562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-05-22 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-05-22 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-05-22 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-05-22 do dziś
962 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2014 okres OD 03.08.2012 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
2data złożenia 18.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-22 do dziś
3data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
4data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
5data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
6data złożenia 13.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-03 do dziś
7data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
8data złożenia 19.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 03.08.2012 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-03 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.08.2012 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-03 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.08.2012 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-03 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów