RCF POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000430445
Numer REGON: 302193198
Numer NIP: 7792407553
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-27
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-11-24
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/21847/22/992]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaRCF POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2016-04-06 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. BUDZISZYŃSKA nr domu 23 nr lokalu 27 kod pocztowy 60-179 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2016-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.07.2012 R, NOTARIUSZ: DARIUSZ PRZEMYSŁAW RACZKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. GARBARY 95A/4 W POZNANIU, REP. A NR 2085/2012. ZMIENIONY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 30.07.2012 R., NOTARIUSZ: KATARZYNA MIKOŁAJCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 3 M. 4 W POZNANIU, REP. A NR 4417/2012, ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI.2012-08-27 do dziś
228 LUTEGO 2013 ROKU, REPERTORIUM A NR 1163/2013, KATARZYNA MIKOŁAJCZAK - NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA URSZULA STERLING I KATARZYNA MIKOŁAJCZAK, UL. MŁYŃSKA 3/4, 61-729 POZNAŃ, ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI.2013-05-07 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.02.2015 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA IZABELĘ PODSIADŁOWSKĄ-SKĄPSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY UL. FREDRY 1/14, REP. A NR 1150/2015 ZMIENIONO: § 5, § 6, § 9 UST.2, § 10 UST.3, § 16 UMOWY PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2015-04-30 do dziś
426.02.2016 R., REP. A NR 2134/2016, NOTARIUSZ PAULINA JABŁOŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO §6 UMOWY SPÓŁKI.2016-04-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-08-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARUSZCZAK2022-11-24 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2022-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2022-11-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZYŃSKI2022-11-24 do dziś
2. ImionaJAKUB2022-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2022-11-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁUPIANEK2022-11-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2022-11-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-08-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARUSZCZAK2022-11-24 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2022-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-11-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2012-08-27 do dziś
286 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2012-08-27 do dziś
393 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2012-08-27 do dziś
493 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2012-08-27 do dziś
546 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2012-08-27 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-08-27 do dziś
747 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-08-27 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-08-27 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-08-27 do dziś
1093 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2015-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.04.2013 okres 24.07.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-08 do dziś
2data złożenia 04.03.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-04-06 do dziś
3data złożenia 04.03.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-06 do dziś
4data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
5data złożenia 03.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
6data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
7data złożenia 02.06.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-02 do dziś
8data złożenia 07.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-07 do dziś
9data złożenia 09.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
10data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego124.07.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-08 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-04-06 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-06 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-02 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-07 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu124.07.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-08 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-04-06 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-06 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów