CERTYFIKOWANY INSTYTUT NISZCZENIA DANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000430410
Numer REGON: 021941427
Numer NIP: 8943041100
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-21
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/264366/20/595]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2012-08-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021941427 NIP 89430411002012-10-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCERTYFIKOWANY INSTYTUT NISZCZENIA DANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2018-10-09 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-21 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2017-02-17 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica AL. 1 MAJA nr domu 87 kod pocztowy 90-755 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2017-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu116.08.2012 R., NOTARIUSZ JOANNA GAWRON-JEDLIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. OŁAWSKA 17/II, REPERTORIUM A NR 2777/20122012-08-21 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.10.2012 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM DOROTĄ BELKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W TRZEBNICY PRZY UL. ŚWIĘTEJ JADWIGI 12, REPERTORIUM A NR 3464/2012, ZMIENIONO: § 8, § 2 UST. 1 I 2, § 13 UST. 7 STATUTU.2012-10-26 do dziś
308.04.2013 R., NOTARIUSZ DOROTA BELKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TRZEBNICY, UL. ŚW. JADWIGI 12, REPERTORIUM A NR 1372/2013, ZMIENIONO: § 2 UST. 1 I 2.2013-04-22 do dziś
405.11.2013 R., NOTARIUSZ DOROTA BELKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TRZEBNICY, UL. ŚW. JADWIGI 12, REPERTORIUM A NR 4265/2013; ZMIENIONO: § 3.2013-11-14 do dziś
518.10.2016 R., REP. A 4787/2016 NOTARIUSZ BEATA MIZIA-MUC, NOTARIUSZ MARIUSZ ARTUR MUC, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIANA: § 13 PKT 7 I § 192016-11-16 do dziś
616.01.2017 R. - REPERTORIUM A NR 206/2017, NOTARIUSZ MARIUSZ MUC, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU - ZMIENIONO § 2 I § 3.2017-02-17 do dziś
704.07.2018 R. NOTARIUSZ MARIUSZ ARTUR MUC; KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, AKT NOTARIALNY REP. A NR 2762/2018 ZMIENIONO §22018-10-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCERTYFIKOWANY INSTYTUT NISZCZENIA DANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0217788782018-10-09 do dziś
4. Numer KRS0000406591 2018-10-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2012-10-26 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji100002012-10-26 do dziś
3. Wartość nominalna akcji10,00 ZŁ2012-08-21 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2012-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości akcji objętych za aport150000,00 ZŁ2012-10-26 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2012-08-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii50002012-08-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-08-21 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2012-10-26 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii50002012-10-26 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-10-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY W SPÓŁCE JEST KILKU KOMPLEMENTARIUSZY WÓWCZAS ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W UCHWALE OKREŚLI, KTÓREMU Z KOMPLEMENTARIUSZY POWIERZY PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI, Z WYŁĄCZENIEM POZOSTAŁYCH KOMPLEMENTARIUSZY. POWYŻSZA UCHWAŁA WYMAGA POWZIĘCIA WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW PRZEWIDZIANYCH DO ZMIANY STATUTU, A PONADTO ZGODY WSZYSTKICH KOMPLEMENTARIUSZY. W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA BOSSG DATA SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2017-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCERTYFIKOWANY INSTYTUT NISZCZENIA DANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0217788782018-10-09 do dziś
4. Numer KRS0000406591 2018-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-08-21 do dziś
272 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2012-08-21 do dziś
374 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-08-21 do dziś
493 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-08-21 do dziś
594 1 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2012-08-21 do dziś
663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-08-21 do dziś
753 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2012-08-21 do dziś
858 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-08-21 do dziś
933 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2018-10-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.11.2013 okres 21.08.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-14 do dziś
2data złożenia 25.10.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-16 do dziś
3data złożenia 25.10.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-16 do dziś
4data złożenia 25.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
5data złożenia 27.11.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-27 do dziś
6data złożenia 27.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-27 do dziś
7data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
8data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.08.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-14 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-16 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-16 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-27 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-27 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121.08.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-14 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-16 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-16 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów