GEOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000430375
Numer REGON: 122635994
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-20
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-02-04
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/36819/21/190]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGEOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2012-08-20 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. SKOŚNA nr domu 12 kod pocztowy 30-383 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-09-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@HFBS.PL2012-08-20 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.HFBS.PL2012-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.08.20122012-08-20 do dziś
215.01.2019, REP. A NR 157/2019, NOTARIUSZ MARTA KABAT KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. ZMIENIONO §4 ORAZ §14 UMOWY SPÓŁKI.2019-02-26 do dziś
325.11.2021, REP. A NR 6069/2021, NOTARIUSZ MARTA KABAT KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. ZMIENIONO § 2 UST. 1 ORAZ § 2 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2022-02-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-08-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2012-08-20 do dziś
2. ImionaALEKSANDER JAN2012-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2012-08-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2022-02-04 do dziś
2. ImionaEWA TERESA2022-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2022-02-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-08-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2022-02-04 do dziś
2. ImionaEWA TERESA2022-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES2022-02-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2012-08-20 do dziś
2. ImionaALEKSANDER JAN2012-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-02-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-02-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-02-26 do dziś
246 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2019-02-26 do dziś
374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2019-02-26 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-02-26 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-02-26 do dziś
671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2019-02-26 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.08.2014 okres OD 20.08.2012 DO 31.12.20132015-09-29 do dziś
2data złożenia 02.12.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-03 do dziś
3data złożenia 02.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-03 do dziś
4data złożenia 02.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-03 do dziś
5data złożenia 03.12.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-03 do dziś
6data złożenia 03.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-03 do dziś
7data złożenia 03.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-03 do dziś
8data złożenia 03.12.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-04 do dziś
9data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
10data złożenia 03.02.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-02-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.08.2012 DO 31.12.20132015-09-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-04 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-06 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-06 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-07 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-02-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.08.2012 DO 31.12.20132015-09-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-04 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-07 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-07 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-07 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów