DOCS4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000430313
Numer REGON: 021946979
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-17
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-03-18
Sygnatura akt[RDF/281089/21/669]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOCS4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-09-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 74 nr lokalu 320 kod pocztowy 50-020 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.08.2012 R.2012-08-17 do dziś
216.12.2016 R., NOTARIUSZ WIT TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4; REP. A NR 23247/2016, - DODANO §4A, - ZMIENIONO §1, §5, §62017-01-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-08-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOCHYŃSKA2017-01-20 do dziś
2. ImionaJADWIGA BOŻENA2017-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)2018-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-03-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2017-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-08-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2012-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOCHYŃSKI2021-02-04 do dziś
2. ImionaHUBERT ZBIGNIEW2021-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-02-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-08-17 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-08-17 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2012-08-17 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-08-17 do dziś
563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-08-17 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-08-17 do dziś
773 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2012-08-17 do dziś
873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.08.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-23 do dziś
2data złożenia 03.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
3data złożenia 16.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-20 do dziś
4data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-11 do dziś
5data złożenia 18.03.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-03-18 do dziś
6data złożenia 18.03.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-23 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-11 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-03-18 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-23 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów