A.B.A. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000430284
Numer REGON: 101453284
Numer NIP: 7282790599
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-17
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-07-05
Sygnatura akt[RDF/310896/21/187]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.B.A. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2012-08-17 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica NOWA nr domu 29/31 nr lokalu 13 kod pocztowy 90-030 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2012-08-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejA.DUBLA@RACHUNKOWOSC-ABA.PL2012-08-17 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.RACHUNKOWOSC-ABA.PL2012-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.08.20122012-08-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-08-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAJAK WOJCIECHOWSKA2012-08-17 do dziś
2. ImionaANNA KAMILA2012-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ2012-08-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUBLA2012-08-17 do dziś
2. ImionaBOŻENA2012-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.350,00 ZŁOTYCH2017-08-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-08-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUBLA2016-06-22 do dziś
2. ImionaBOŻENA2016-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-06-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-08-17 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.08.2013 okres 17.08.2012-31.12.20122013-10-30 do dziś
2data złożenia 12.01.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-15 do dziś
3data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
4data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
5data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
6data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
7data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
8data złożenia 20.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
9data złożenia 05.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
5OD 17.08.2012 DO 31.12.20122015-10-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu117.08.2012-31.12.20122013-10-30 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów