BUSINESS CENTER OF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000430243
Numer REGON: 146271852
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-21
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2017-04-10
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/10518/17/63]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS CENTER OF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina STARE BABICE miejscowość KWIRYNÓW2014-05-14 do dziś
2. Adresmiejscowość KWIRYNÓW ulica ŚWIERKOWA nr domu 31 kod pocztowy 05-082 poczta STARE BABICE kraj POLSKA 2014-05-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BCD.BIZ.PL2012-08-21 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BCD.BIZ.PL2012-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.07.2012, NOTARIUSZ MAJA MATIAKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. GRZYBOWSKA 2 LOK.3, REPERTORIUM A NR 6817/20122012-08-21 do dziś
2NOWY AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.10.2013, NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK.33, REP. A NR 13750/20132014-05-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-08-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYSOWATY2012-08-21 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ WŁADYSŁAW2012-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH2012-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDZIEJKO2012-08-21 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2012-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH2012-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIJEWSKI2017-04-10 do dziś
2. ImionaRYSZARD2017-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 PLN2017-04-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-10 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUCHAŃSKI2017-04-10 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2017-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 PLN2017-04-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2012-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-08-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaUCHAŃSKI2017-04-10 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2017-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-04-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 13 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2012-08-21 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-04-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2017-04-10 do dziś
231 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2017-04-10 do dziś
332 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2017-04-10 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-04-10 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-04-10 do dziś
659 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2017-04-10 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2017-04-10 do dziś
869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2014 okres OD 31.07.2012 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
2data złożenia 24.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.07.2012 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 31.07.2012 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów