DOG PORTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000430004
Numer REGON: 302201093
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-14
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2019-11-30
Sygnatura akt[RDF/183141/19/709]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOG PORTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2012-08-14 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica JANA MATEJKI nr domu 46 nr lokalu 7A kod pocztowy 60-767 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2012-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.08.2012 R.2012-08-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-08-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWRZYAŁ2013-10-16 do dziś
2. ImionaPIOTR2013-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ2013-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-08-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWRZYAŁ2013-10-16 do dziś
2. ImionaPIOTR2013-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-10-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-08-14 do dziś
282 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-08-14 do dziś
393 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-08-14 do dziś
490 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2012-08-14 do dziś
596 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2012-08-14 do dziś
658 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-08-14 do dziś
763 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-08-14 do dziś
859 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-08-14 do dziś
973 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-08-14 do dziś
1074 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-08-14 do dziś
1172 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2012-08-14 do dziś
1277 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-08-14 do dziś
1379 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2012-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.09.2013 okres 14.08.2012 - 31.12.20122014-02-10 do dziś
2data złożenia 26.01.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-27 do dziś
3data złożenia 05.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
4data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
5data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
6data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-04 do dziś
7data złożenia 29.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-30 do dziś
8data złożenia 30.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego114.08.2012 - 31.12.20122014-02-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-27 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-04 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-30 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu114.08.2012 - 31.12.20122014-02-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-27 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów