A-Z TRANS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000429941
Numer REGON: 021951590
Numer NIP: 9131615190
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-27
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-08-07
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/11330/23/355]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-08-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-Z TRANS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-08-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚREDZKI gmina MIĘKINIA miejscowość GŁOSKA2012-08-27 do dziś
2. Adresmiejscowość GŁOSKA ulica LIPOWA nr domu 4 kod pocztowy 55-330 poczta GŁOSKA kraj POLSKA 2012-08-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@AZTRANS.COM.PL2012-08-27 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.AZTRANS.COM.PL2012-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.06.2012 R., NOTARIUSZ BOŻENA NOWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. PL. MUZEALNY 7/1, REPERTORIUM A NUMER 1672/2012.2012-08-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA-Z TRANS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0218793902012-08-27 do dziś
4. Numer KRS0000420574 2012-08-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIEŁEK2012-08-27 do dziś
2. ImionaMARIAN PIOTR2012-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-08-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-08-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-08-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-08-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-08-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2012-08-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.600 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE SZEŚĆSET ZŁOTYCH)2012-08-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.600 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE SZEŚĆSET ZŁOTYCH)2012-08-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-08-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-08-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ2012-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaA-Z TRANS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0218793902012-08-27 do dziś
4. Numer KRS0000420574 2012-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2012-08-27 do dziś
252 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2012-08-27 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-08-27 do dziś
452 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2012-08-27 do dziś
552 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2012-08-27 do dziś
652 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2012-08-27 do dziś
752 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2012-08-27 do dziś
869 20 Z PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH2012-08-27 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2023-08-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2023-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.11.2013 okres 27.08.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-27 do dziś
2data złożenia 09.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-16 do dziś
3data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
4data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-31 do dziś
5data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-31 do dziś
6data złożenia 13.08.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-13 do dziś
7data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
10data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
11data złożenia 18.07.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego127.08.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-16 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-31 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-31 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-13 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów