APTEKA „SASANKA” J.MAJCHRZAK C.CHARYDCZAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000429907
Numer REGON: 341312540
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-14
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2023-07-11
Sygnatura akt[RDF/530559/23/272]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2012-08-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „SASANKA” J.MAJCHRZAK C.CHARYDCZAK SPÓŁKA JAWNA2012-08-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2012-08-14 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica GALLA ANONIMA nr domu 8 nr lokalu 26 kod pocztowy 85-790 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2012-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112 LIPCA 2012 R. UMOWA SPÓŁKI 13 SIERPNIA 2012 - ZMIANA § 6 PKT 52012-08-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHRZAK2012-08-14 do dziś
2. ImionaJOLANTA JADWIGA2012-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-08-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-08-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHARYDCZAK2012-08-14 do dziś
2. ImionaCEZARY2012-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-08-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-08-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-08-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2012-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHRZAK2012-08-14 do dziś
2. ImionaJOLANTA JADWIGA2012-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHARYDCZAK2012-08-14 do dziś
2. ImionaCEZARY2012-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2012-08-14 do dziś
221 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2012-08-14 do dziś
321 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2012-08-14 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW2012-08-14 do dziś
547 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-08-14 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów