DOLNOŚLĄSKI INSTYTUT ZDROWIA PSYCHICZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000429875
Numer REGON: 021942556
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-14
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-02-14
Sygnatura akt[RDF/277100/21/15]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLNOŚLĄSKI INSTYTUT ZDROWIA PSYCHICZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-07-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. MRĄGOWSKA nr domu 38 kod pocztowy 54-111 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.07.2012 R., NOTARIUSZ KATARZYNA DUDUŚ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. LEGNICKA 17/74 WROCŁAW, REPERTORIUM A NR 708/20122012-08-14 do dziś
213.11.2017 R., NOTARIUSZ IWONA MAŁCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO 49/57, REPERTORIUM A NR 5620/2017 - UCHYLENIE CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI OD §1-§19 I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY.2017-12-21 do dziś
303.04.2018 R., NOTARIUSZ IWONA MAŁCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO 49/57, REPERTORIUM A NR 1647/2018 - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA §7 UMOWY SPÓŁKI I NADANIE MU NOWEJ TREŚCI.2018-04-17 do dziś
403.04.2018R., NOTARIUSZ IWONA MAŁCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. PIŁSUDSKIEGO 49/57, REP. A NR 1647/2018, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA § 7 UMOWY SPÓŁKI I NADANIE MU NOWEJ TREŚCI -ZMIANA TREŚCI § 7 UMOWY SPÓŁKI.2018-09-04 do dziś
506.03.2019 R., NOTARIUSZ IWONA MAŁCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO 49/57, REPERTORIUM A NR 998/2019 - UCHYLONO §2, §102019-03-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-08-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYJEMSKA ŚPIEWAK2017-12-21 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2017-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000 (STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2018-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-12-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego125000,00 ZŁ2017-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-08-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU -SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLEMENTOWSKI2018-12-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYJEMSKA ŚPIEWAK2017-12-21 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2017-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŚPIEWAK2018-12-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF STANISŁAW2018-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-12-31 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2018-12-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-04-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy187 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2018-04-17 do dziś
287 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI2018-04-17 do dziś
386 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-04-17 do dziś
487 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2018-04-17 do dziś
588 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2018-04-17 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-04-17 do dziś
787 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2018-04-17 do dziś
888 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-04-17 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2014 okres OD 14.08.2012 DO 31.12.20122014-08-21 do dziś
2data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
3data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
4data złożenia 05.08.2016 okres OD 01.01.0215 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
5data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
6data złożenia 15.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-16 do dziś
7data złożenia 13.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-13 do dziś
8data złożenia 14.02.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-02-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.08.2012 DO 31.12.20122014-08-21 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-16 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-13 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-02-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.08.2012 DO 31.12.20122014-08-21 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów