BOL-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000429698
Numer REGON: 221735207
Numer NIP: 5932593739
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-10
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-04-29
Sygnatura akt[RDF/378752/22/105]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOL-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat TCZEWSKI gmina SUBKOWY miejscowość RYBAKI2012-08-10 do dziś
2. Adresmiejscowość RYBAKI ulica KOCIEWSKA nr domu 11 kod pocztowy 83-120 poczta SUBKOWY kraj POLSKA 2012-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki16.08.2012 R., NOTARIUSZ JACEK WAROŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI REP. A NR 8186 NA ROK 20122012-08-10 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 478/2016 R. Z DNIA 28.01.2016 R.PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA CHMILA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KARTUZACH UL. 3 MAJA 24, ZMIENIONO §2 PKT 1, §7 PKT 3 ORAZ §8 UMOWY SPÓŁKI ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2016-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-08-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKOWSKA2012-08-10 do dziś
2. ImionaTERESA MARIA2012-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00 ZŁ2012-08-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-08-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2012-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKOWSKI2017-11-08 do dziś
2. ImionaBOLESŁAW FRANCISZEK2017-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-11-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPRYSTASZ2017-11-08 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2017-11-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-11-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-08-10 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-02-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2016-02-08 do dziś
250 TRANSPORT WODNY2016-02-08 do dziś
351 TRANSPORT LOTNICZY2016-02-08 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2016-02-08 do dziś
555 ZAKWATEROWANIE2016-02-08 do dziś
656 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2016-02-08 do dziś
778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2016-02-08 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2016-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.05.2014 okres OD 06.08.2012 DO 31.12.20132014-11-13 do dziś
2data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
3data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
4data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
5data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
6data złożenia 14.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
7data złożenia 25.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
8data złożenia 29.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
9data złożenia 29.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.08.2012 DO 31.12.20132014-11-13 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.08.2012 DO 31.12.20132014-11-13 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów