CSB-STAHLKONSTRUKTIONEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000429510
Numer REGON: 146248913
Numer NIP: 5322044336
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-16
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2018-05-10
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/14137/18/187]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSB-STAHLKONSTRUKTIONEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina WIĄZOWNA miejscowość DUCHNÓW2012-08-16 do dziś
2. Adresmiejscowość DUCHNÓW kraj POLSKA 2018-05-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejWWW.CSB-STAHLKONSTRUKTIONEN.COM2013-04-11 do dziś
4. Adres strony internetowejCSB@CSB-STAHLKONSTRUKTIONEN.COM2013-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.06.2012 R., REPERTORIUM A NR 1157/2012, KANCELARIA NOTARIALNA SŁAWOMIR PUSZYŁOWSKI NOTARIUSZ W OTWOCKU; AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.07.2012 R., REPERTORIUM A NR 1330/2012, KANCELARIA NOTARIALNA SŁAWOMIR PUSZYŁOWSKI NOTARIUSZ W OTWOCKU, ZMIANA TREŚCI UMOWY: PAR. 1 PKT 3; PAR. 12 PKT 102012-08-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-08-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYSZAŁOWICZ2012-08-16 do dziś
2. ImionaJELENA2012-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyŁĄCZNA LICZBA UDZIAŁÓW 80 (OSIEMDZIESIĄT) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁ (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)2013-04-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALUCH2012-08-16 do dziś
2. ImionaROBERT2012-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyŁĄCZNA LICZBA UDZIAŁÓW 20 (DWADZIEŚCIA) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2013-04-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-08-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEDNOOSOBOWY UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ.2012-08-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2012-08-16 do dziś
231 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2012-08-16 do dziś
333 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2012-08-16 do dziś
433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2012-08-16 do dziś
533 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-08-16 do dziś
633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-08-16 do dziś
732 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-08-16 do dziś
843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-08-16 do dziś
943 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2012-08-16 do dziś
1043 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-08-16 do dziś
1146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2012-08-16 do dziś
1225 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2012-08-16 do dziś
1346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2012-08-16 do dziś
1443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2012-08-16 do dziś
1543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-08-16 do dziś
1643 31 Z TYNKOWANIE2012-08-16 do dziś
1743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2012-08-16 do dziś
1843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2012-08-16 do dziś
1943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-08-16 do dziś
2047 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-08-16 do dziś
2146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-08-16 do dziś
2247 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-08-16 do dziś
2325 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2012-08-16 do dziś
2441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-08-16 do dziś
2541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-08-16 do dziś
2646 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2012-08-16 do dziś
2747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-08-16 do dziś
2847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-08-16 do dziś
2977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-08-16 do dziś
3025 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2012-08-16 do dziś
3125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2012-08-16 do dziś
3225 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2012-08-16 do dziś
3325 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-08-16 do dziś
3416 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2012-08-16 do dziś
3531 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2012-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów