„CS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000429448
Numer REGON: 221721837
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-10
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-10-13
Sygnatura akt[RDF/445253/22/941]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SZTUMSKI gmina DZIERZGOŃ miejscowość DZIERZGOŃ2012-08-10 do dziś
2. Adresmiejscowość DZIERZGOŃ ulica WESTERPLATTE nr domu 139 kod pocztowy 82-440 poczta DZIERZGOŃ kraj POLSKA 2012-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 12-06-2012, NOTARIUSZ ANNA SARGUN, KANCELARIA NOTARIALNA W MALBORKU, REPERTORIUM A NR 2865/20122012-08-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-08-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAPLA2012-08-10 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR JÓZEF2012-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 500, - ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000, - ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2012-08-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCQFD SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA2012-08-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 500, - ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000, - ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2012-08-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2012-08-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYKA2015-10-19 do dziś
2. ImionaMARIOLA JADWIGA2015-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2015-10-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAPLA2015-06-18 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2015-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-06-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-08-10 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-08-10 do dziś
349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2012-08-10 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-08-10 do dziś
577 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-08-10 do dziś
625 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2012-08-10 do dziś
727 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2012-08-10 do dziś
831 PRODUKCJA MEBLI2012-08-10 do dziś
933 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2012-08-10 do dziś
1022 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2015-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2013 okres 10.08.2012 - 31.12.20122013-11-13 do dziś
2data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
3data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
4data złożenia 08.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
5data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
6data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
7data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
8data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
9data złożenia 10.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
10data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.08.2012 - 31.12.20122013-11-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.08.2012 - 31.12.20122013-11-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów