ARTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000429350
Numer REGON: 122633423
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-08
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-10-05
Sygnatura akt[RDF/342581/21/487]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina ZIELONKI miejscowość BRZOZÓWKA2012-08-08 do dziś
2. Adresmiejscowość BRZOZÓWKA ulica MODRZEWIOWA nr domu 18 kod pocztowy 32-088 poczta BRZOZÓWKA kraj POLSKA 2012-08-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejPIOTR.BRZOZOWKA@GMAIL.COM2012-08-08 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ARTC.PL2012-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.08.2012 R.2012-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-08-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESZCZYŃSKI2012-08-08 do dziś
2. ImionaPIOTR JAROSŁAW2012-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2012-08-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-08-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 ZŁ2012-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-08-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESZCZYŃSKI2012-08-08 do dziś
2. ImionaPIOTR JAROSŁAW2012-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-08-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy190 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2012-08-08 do dziś
296 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2012-08-08 do dziś
330 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2012-08-08 do dziś
431 PRODUKCJA MEBLI2012-08-08 do dziś
541 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-08-08 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-08-08 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-08-08 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-08-08 do dziś
974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
2data złożenia 30.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-30 do dziś
3data złożenia 30.06.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-30 do dziś
4data złożenia 30.06.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-30 do dziś
5data złożenia 30.06.2018 okres OD 09.08.2012 DO 31.12.20132018-06-30 do dziś
6data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-05 do dziś
7data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-10-05 do dziś
8data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-30 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-30 do dziś
5OD 09.08.2012 DO 31.12.20132018-06-30 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-30 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-30 do dziś
5OD 09.08.2012 DO 31.12.20132018-06-30 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-10-05 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-05 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów