BPI SPÓŁKA AKCYJNA W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000429285
Numer REGON: 302180818
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-08
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2016-07-26
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/20294/16/728]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2012-08-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPI SPÓŁKA AKCYJNA W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2012-08-08 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-08 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2012-08-08 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica GŁOGOWSKA nr domu 31/33 kod pocztowy 60-702 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2012-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu127.07.2012 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 8776/2012, NOTARIUSZ ANNA SOŁTYSIŃSKA -SKONIECZNA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. GARBARY 71/42 W POZNANIU. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 02.08.2012 R., SPROSTOWANO OCZYWISTĄ OMYŁKĘ PISARSKĄ W § 2 UST. 1 STATUTU, REP. A NR 9029/2012.2012-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBPI SPÓŁKA AKCYJNA W ORGANIZACJI2012-08-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-08-08 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji50000002012-08-08 do dziś
3. Wartość nominalna akcji0, 01 ZŁ2012-08-08 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2012-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2012-08-08 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5002012-08-08 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane500 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH KAŻDA AKCJA IMIENNA SERII A I B DAJE PRAWO DO PÓŁTORAKROTNIE WYŻSZEGO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEZNACZONYM DO PODZIAŁU UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA. KAŻDA AKCJA SERII A I B DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW W KAŻDYM GŁOSOWANIU NA WALNYM ZGROMADZENIU. POZOSTAŁE AKCJE DAJĄ PRAWO DO JEDNEGO GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU.2012-08-08 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2012-08-08 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii49995002012-08-08 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane4.999.500 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH KAŻDA AKCJA IMIENNA SERII A I B DAJE PRAWO DO PÓŁTORAKROTNIE WYŻSZEGO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEZNACZONYM DO PODZIAŁU UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA. KAŻDA AKCJA SERII A I B DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW W KAŻDYM GŁOSOWANIU NA WALNYM ZGROMADZENIU. POZOSTAŁE AKCJE DAJĄ PRAWO DO JEDNEGO GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU.2012-08-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiKAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. NIE WYŁĄCZA TO MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA PROKURY I PEŁNOMOCNICTW.2012-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBPI SPÓŁKA AKCYJNA W ORGANIZACJI2012-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2012-08-08 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-08-08 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-08-08 do dziś
473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-08-08 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-08-08 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
2data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-26 do dziś
3data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-26 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-26 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów