GSW ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000429158
Numer REGON: 146256396
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-08
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2021-07-30
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/46340/21/46]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146256396 NIP 52525351632012-11-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSW ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-09-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. FABRYCZNA nr domu 5A kod pocztowy 00-446 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.07.2012 R., JOANNA SZUMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA SZUMAŃSKA, MONIKA STRUS - SIODŁOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. BAGATELA 11 LOK.4, 00-585 WARSZAWA, REP. A NR 2643/20122012-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-08-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABAREK2012-08-08 do dziś
2. ImionaTOMASZ MAREK2012-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2012-08-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZALC2012-08-08 do dziś
2. ImionaRAFAŁ SŁAWOMIR2012-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2012-08-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-08-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2012-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROMADZKA2021-07-30 do dziś
2. ImionaMILENA2021-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-07-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZALC2012-11-06 do dziś
2. ImionaRAFAŁ SŁAWOMIR2012-11-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-11-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2012-11-06 do dziś
21. NazwiskoGRABAREK2018-09-18 do dziś
2. ImionaTOMASZ MAREK2018-09-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-18 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2018-09-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-08-08 do dziś
282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2012-08-08 do dziś
382 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2012-08-08 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-08-08 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-08-08 do dziś
669 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2012-08-08 do dziś
769 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-08-08 do dziś
870 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-08-08 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.07.2016 okres OD 08.08.2012 DO 31.12.20132016-08-22 do dziś
2data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-22 do dziś
3data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.08.2012 DO 31.12.20132016-08-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.08.2012 DO 31.12.20132016-08-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów