BUSINESS DEVELOPMENT GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000429055
Numer REGON: 146241710
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-08
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-08-06
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/49999/19/102]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS DEVELOPMENT GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-08-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 56C kod pocztowy 00-803 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.07.2012 R., REP. A NR 6566/2012, IWONA OKOŁOTOWICZ NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 75 LOK. 36.2012-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-08-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2012-08-08 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ALEKSANDER2012-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2050,00 ZŁ2014-10-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLECH2012-08-08 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MAREK2012-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700,00 ZŁ2014-10-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLAPIŃSKI2012-08-08 do dziś
2. ImionaMACIEJ2012-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2050,00 ZŁOTYCH2012-08-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-08 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻARSKI2014-10-27 do dziś
2. ImionaARTUR2014-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1350,00 ZŁ2014-10-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-27 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRABAREK2014-10-27 do dziś
2. ImionaMARTIN2014-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1350,00 ZŁ2014-10-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego7500,00 ZŁ2012-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-08-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2012-08-08 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-08-08 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-08-08 do dziś
470 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-08-08 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-08-08 do dziś
671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-08-08 do dziś
772 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2012-08-08 do dziś
873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-08-08 do dziś
974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-08-08 do dziś
1082 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-08-08 do dziś
1195 1 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO2012-08-08 do dziś
1246 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2012-08-08 do dziś
1396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-08-08 do dziś
1464 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2012-08-08 do dziś
1564 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-08-08 do dziś
1664 91 Z LEASING FINANSOWY2012-08-08 do dziś
1764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2012-08-08 do dziś
1846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-08-08 do dziś
1947 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-08-08 do dziś
2047 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-08-08 do dziś
2147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-08-08 do dziś
2258 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2012-08-08 do dziś
2361 TELEKOMUNIKACJA2012-08-08 do dziś
2462 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.08.2014 okres OD 11.07.2012 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.07.2012 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.07.2012 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów