EXELEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000428992
Numer REGON: 221718858
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-06
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/250422/20/687]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXELEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina SZEMUD miejscowość DOBRZEWINO2016-11-10 do dziś
2. Adresmiejscowość DOBRZEWINO ulica UL. WEJHEROWSKA nr domu 5 kod pocztowy 80-209 poczta CHWASZCZYNO kraj POLSKA 2017-03-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejEXELEN@EXELEN.PL2012-08-06 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EXELEN.PL2012-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.07.2012, NOTARIUSZ JOANNA SOLECKA, E. JEZIORSKA J. SOLECKA NOTARIUSZE S.C. GDYNIA, REP. A NR 3895/20122012-08-06 do dziś
223.12.2013 R., REPERTORIUM A NR 3189/2013, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW KOLBUSZ, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 16, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 202014-02-03 do dziś
323.11.2015R., REP. A NR 17746/2015, NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. JANA UPHAGENA 21/3 W GDAŃSKU, ZMIANA: PAR.9, PAR.11, PAR.13 I PAR.18.2016-01-14 do dziś
419 SIERPNIA 2016R., REP. A NR 11759/2016, STANISŁAW BOBROWSKI NOTARIUSZ W PRUSZCZU GDAŃSKIM, ZASTĘPCA TOMASZA BINKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. JANA UPHAGENA 21/3 W GDAŃSKU, ZMIANA PAR.3 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY.2016-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-08-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYSZ2012-08-06 do dziś
2. ImionaELWIRA2012-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2016-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYSZ2016-01-14 do dziś
2. ImionaMACIEJ2016-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2016-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-01-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-08-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYSZ2019-01-07 do dziś
2. ImionaMACIEJ2019-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-08-06 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2012-08-06 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-08-06 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-08-06 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-08-06 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-08-06 do dziś
781 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-08-06 do dziś
833 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-08-06 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-08-06 do dziś
1033 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2015-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2014 okres OD 24.07.2012 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
2data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
3data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
4data złożenia 03.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-02 do dziś
5data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
6data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
7data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.07.2012 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-02 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.07.2012 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-02 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów