EXENPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000428857
Numer REGON: 243007755
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-06
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-05-10
Sygnatura akt[RDF/290674/21/56]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-08-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXENPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-08-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2012-08-06 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica CEGLANA nr domu 50 nr lokalu - kod pocztowy 40-514 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2012-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA ZAWARTA DNIA 19.07.2012 PRZED NOTARIUSZEM MARIĄ DĄBROWSKĄ W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH PRZY UL. 27-GO STYCZNIA NR 2 REP. A NR 4562/20122012-08-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLATUSEK2012-08-06 do dziś
2. ImionaJACEK2012-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-08-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2012-08-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2012-08-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-08-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-08-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500.000,00 ZŁ2012-08-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego245.000,00 ZŁ2012-08-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego245.000,00 ZŁ2012-08-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-08-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXENPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2429750332012-08-06 do dziś
4. Numer KRS0000425177 2012-08-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZOZOWSKA2012-08-06 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2012-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-08-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-08-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-08-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-08-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-08-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500.000,00 ZŁ2012-08-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego245.000,00 ZŁ2012-08-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego245.000,00 ZŁ2012-08-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-08-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-08-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA PRZEZ SPÓŁKĘ EXENPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WPISANA DO KRS POD NUMEREM 0000425177, REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE. ZBIGNIEW BRZOZOWSKI - PREZES ZARZĄDU JANUSZ LATUSEK - PROKURA SAMOISTNA.2015-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXENPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2429750332012-08-06 do dziś
4. Numer KRS0000425177 2012-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2012-08-06 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-08-06 do dziś
346 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-08-06 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2012-08-06 do dziś
535 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-08-06 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-08-06 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-08-06 do dziś
862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-08-06 do dziś
966 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI2012-08-06 do dziś
1066 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2012-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
2data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
3data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
4data złożenia 05.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
5data złożenia 20.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-11 do dziś
6data złożenia 26.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
7data złożenia 15.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
8data złożenia 11.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-11 do dziś
9data złożenia 10.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-11 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-11 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów