GRUPA UBEZPIECZENIOWA MULTI 30 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000428781
Numer REGON: 021902433
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-02
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-05-20
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/12747/22/955]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA UBEZPIECZENIOWA MULTI 30 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2022-05-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. EUGENIUSZA HORBACZEWSKIEGO nr domu 55A kod pocztowy 54-130 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2022-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.06.2012 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA RADOJEWSKA -KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PRZY UL. TĘCZOWEJ NR 11/5, REPERTORIUM A NR 1836/2012. 21.06.2012 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA RADOJEWSKA -KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PRZY UL. TĘCZOWEJ NR 11/5, REPERTORIUM A NR 2226/2012 -ZMIENIONO § 14 I § 19.2012-08-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-08-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRUŻKOWSKI2012-08-02 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2012-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2012-08-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASZCZYSZYN2012-08-02 do dziś
2. ImionaJANUSZ ANDRZEJ2012-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2012-08-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-08-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA POWYŻEJ 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2012-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASZCZYSZYN2012-08-02 do dziś
2. ImionaJANUSZ ANDRZEJ2012-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-08-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRUŻKOWSKI2012-08-02 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2012-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-08-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2012-08-02 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-08-02 do dziś
366 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2012-08-02 do dziś
466 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2012-08-02 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-08-02 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-08-02 do dziś
782 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2012-08-02 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-08-02 do dziś
963 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-08-02 do dziś
1066 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2022-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2013 okres 28.06. 2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
2data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
3data złożenia 01.01.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
4data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
5data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
6data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
7data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
8data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego128.06. 2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu128.06. 2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów