CUBEINFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000428750
Numer REGON: 243002806
Numer NIP: 9691606097
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-07
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-05-13
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/6039/20/0]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-08-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBEINFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICKI gmina KNURÓW miejscowość KNURÓW2012-08-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KNURÓW ulica UL. DWORCOWA nr domu 38A kod pocztowy 44-190 poczta KNURÓW kraj POLSKA 2019-03-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@CUBEINFO.PL2012-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.07.2012 R., NOTARIUSZ GENOWEFA KASPERCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KNUROWIE, REP. A NR 4057/20122012-08-07 do dziś
220.12.2017 R., NOTARIUSZ MIROSŁAW SZURA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 6475/2017 - ZMIENIONO: §162018-04-09 do dziś
318.02.2019 R. - REP.A NR 941/2019, NOTARIUSZ MIROSŁAW SZURA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH - ZMIENIONO §6 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2019-03-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYWAŃSKI2012-08-07 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2012-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-08-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-08-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-08-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-08-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-08-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej9.800,00;-ZŁ2020-05-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego70.000,00;ZŁ2020-05-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego35.000,00 ZŁ2012-08-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-08-07 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego35.000,00;-ZŁ2020-05-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-05-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUBEINFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2415128222012-08-07 do dziś
4. Numer KRS0000364790 2012-08-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-08-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI - SPÓŁCE CUBEINFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KOMLEMENTARIUSZ) W KTÓREJ, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUBEINFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2415128222012-08-07 do dziś
4. Numer KRS0000364790 2012-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-03-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2019-03-21 do dziś
296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-03-21 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-03-21 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-03-21 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-03-21 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-03-21 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-03-21 do dziś
842 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2019-03-21 do dziś
947 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.06.2013 okres 07.08.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
2data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
3data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
4data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
5data złożenia 24.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
6data złożenia 08.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-09 do dziś
7data złożenia 10.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego107.08.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-09 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów