BOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000428502
Numer REGON: 341307734
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2014-04-17
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/3282/14/798]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-04-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica POPIEŁUSZKI nr domu 17A nr lokalu 53 kod pocztowy 01-595 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.06.2012 R., REP. A NR 1309/2012, NOTARIUSZ PULINA GACEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY2012-07-31 do dziś
213.02.2014 R.; REP. A NR 269/2014; NOTARIUSZ LIDIA MIKOŁAJEWSKA-BOMBA; KANCELARIA NOTARIALNA W SWARZĘDZU PRZY UL. TYSIĄCLECIA 1/3; ZMIANA § § 2, 5, 6.2014-04-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2014-04-17 do dziś
2. ImionaLESZEK KRZYSZTOF2014-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000,00 ZŁ2014-04-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-04-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT2012-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2014-04-17 do dziś
2. ImionaLESZEK KRZYSZTOF2014-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-04-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-07-31 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-07-31 do dziś
370 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-07-31 do dziś
471 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-07-31 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-07-31 do dziś
681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2012-07-31 do dziś
781 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2012-07-31 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-07-31 do dziś
943 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-07-31 do dziś
1043 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-07-31 do dziś
1143 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-07-31 do dziś
1243 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2012-07-31 do dziś
1368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-07-31 do dziś
1468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-07-31 do dziś
1568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-07-31 do dziś
1601 1 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2014-04-17 do dziś
1701 2 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH2014-04-17 do dziś
1846 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2014-04-17 do dziś
1946 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2014-04-17 do dziś
2046 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2014-04-17 do dziś
2146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-04-17 do dziś
2264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2014-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.03.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów