APTEKA „VITA” IWONA DRZEWIECKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-28 godz. 09:57:31
Numer KRS: 0000428501
Numer REGON: 302174858
Numer NIP: 7880012707
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[RDF/508987/23/865]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2012-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „VITA” IWONA DRZEWIECKA SPÓŁKA JAWNA2012-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GRODZISKI gmina GRANOWO miejscowość GRANOWO2012-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość GRANOWO ulica SPORTOWA nr domu 1A kod pocztowy 62-066 poczta GRANOWO kraj POLSKA 2012-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 31.05.2012 R. W DNIU 19.07.2012 R. ZMIENIONO § 1 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI I USTALONO JEJ TEKST JEDNOLITY.2012-07-31 do dziś
2W DNIU 02.01.2019R. ZMIENIONO §7 UMOWY.2019-01-18 do dziś
328.02.2019R. - ZMIENIONO §7 UMOWY SPÓŁKI2019-05-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2012-07-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 05.04.1991 R. PRZEDSIĘBIORCÓW: IWONA DRZEWIECKA APTEKA „VITA”, CEIDG, ORAZ ELŻBIETA OTTO APTEKA „VITA”, CEIDG W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW NR 1 Z DNIA 31.05.2012 R.2012-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZEWIECKA2012-07-31 do dziś
2. ImionaIWONA ELŻBIETA2012-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĄB2019-05-06 do dziś
2. ImionaJOANNA2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-05-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-05-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2012-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĄB2019-05-06 do dziś
2. ImionaJOANNA2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZEWIECKA2012-07-31 do dziś
2. ImionaIWONA ELŻBIETA2012-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-31 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-31 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-31 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI2012-07-31 do dziś
547 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-05-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-05-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-29 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-29 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.01.20172019-02-01 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-01 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-30 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów