TALI STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000428398
Numer REGON: 341233935
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-24
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-11-24
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/7593/20/96]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 341233935 NIP 88831153542017-08-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALI STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. WŁOCŁAWEK gmina M. WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK2012-08-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WŁOCŁAWEK ulica STODÓLNA nr domu 11D nr lokalu 4 kod pocztowy 87-800 poczta WŁOCŁAWEK kraj POLSKA 2012-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.01.2012 R., NOTARIUSZ WOJCIECH GOŁĘBIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOCŁAWKU, UL. BOJAŃCZYKA 17/19, REPERTORIUM A NUMER 243/2012.2012-08-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-08-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOJNACKA2012-08-24 do dziś
2. ImionaNATALIA JOANNA2012-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4 000,00 ZŁ2012-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOJNACKI2012-08-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ JAN2012-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 000,00 ZŁ2012-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-08-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA LUB SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, NIE DOTYCZY TO SYTUACJI KIEDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY. PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.2012-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCHOJNACKA2012-10-25 do dziś
2. ImionaNATALIA JOANNA2012-10-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-10-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA-Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2012-10-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-08-24 do dziś
216 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2012-08-24 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-08-24 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-08-24 do dziś
578 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-08-24 do dziś
678 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2012-08-24 do dziś
790 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2012-08-24 do dziś
888 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2012-08-24 do dziś
985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-08-24 do dziś
1085 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2012-08-24 do dziś
1185 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2012-08-24 do dziś
1231 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2012-08-24 do dziś
1362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-08-24 do dziś
1462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-08-24 do dziś
1562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2012-08-24 do dziś
1663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-08-24 do dziś
1763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-08-24 do dziś
1863 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2012-08-24 do dziś
1963 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-08-24 do dziś
2077 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-08-24 do dziś
2131 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2012-08-24 do dziś
2295 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO2012-08-24 do dziś
2347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-08-24 do dziś
2446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2012-08-24 do dziś
2546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-08-24 do dziś
2647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-08-24 do dziś
2749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów