AGILERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000428352
Numer REGON: 122628385
Numer NIP: 6793083951
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-01
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/351242/21/254]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAGILERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-02-27 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. OSTATNIA nr domu 1C kod pocztowy 31-444 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.07.2012 R., NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 9378/20122012-08-01 do dziś
215.02.2019 R., REP. A NR 389/2019, NOTARIUSZ KATARZYNA MEYSZTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: § 2 UST. 1; § 2 UST. 2; § 5 UST. 12019-02-27 do dziś
319.06.2019R., REP. A NR 10582/2019, NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ ZIĘCINA NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO: § 8 UST. 1, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI. DODANO: § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2019-08-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-08-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYLĄG2019-08-27 do dziś
2. ImionaJOANNA2019-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2019-10-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACYNA2019-10-09 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2019-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2019-10-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSIALSKI2019-10-09 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2019-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2019-10-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego75000,00 ZŁ2019-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-08-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z TRZECH OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY LUB DWUOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO) WYMAGA JEDNAK: A) ZAWARCIE UMOWY POŻYCZKI LUB KREDYTU, B) USTANOWIENIE HIPOTEKI, ZASTAWU LUB ZASTAWU REJESTROWEGO NA MAJĄTKU SPÓŁKI, C) NABYCIE, ZBYCIE LUB OBCIĄŻENIE NIERUCHOMOŚCI (LUB PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI), D) ZAWARCIE UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI, E) NABYCIE, ZBYCIE LUB OBCIĄŻENIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH LUB UDZIELENIE LICENCJI WYŁĄCZNEJ NA KORZYSTANIE Z UTWORÓW, DO KTÓRYCH SPÓŁCE PRZYSŁUGUJĄ MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE, F) ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 200.000,00 (DWIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2019-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYLĄG2019-02-27 do dziś
2. ImionaJOANNA AGATA2019-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-02-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2019-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJACYNA2019-08-27 do dziś
2. ImionaBARTOSZ ŁUKASZ2019-08-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-27 do dziś
21. NazwiskoMUSIALSKI2019-08-27 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2019-08-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-27 do dziś
31. NazwiskoKAFLIŃSKI2019-08-27 do dziś
2. ImionaMAREK2019-08-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-08-01 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2012-08-01 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-08-01 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-08-01 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-02-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-02-27 do dziś
258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2019-02-27 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2019-02-27 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2019-02-27 do dziś
582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2019-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.10.2014 okres OD 13.07.2012 DO 31.12.20122014-11-21 do dziś
2data złożenia 10.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-21 do dziś
3data złożenia 17.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
4data złożenia 08.03.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-13 do dziś
5data złożenia 08.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-13 do dziś
6data złożenia 12.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-12 do dziś
7data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.07.2012 DO 31.12.20122014-11-21 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-21 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-13 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-13 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-12 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.07.2012 DO 31.12.20122014-11-21 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-21 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-13 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-13 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-12 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów