GRUPA EKO-VENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000428290
Numer REGON: 122626653
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-27
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-10-11
Sygnatura akt[RDF/441755/22/707]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA EKO-VENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina BUKOWNO miejscowość BUKOWNO2012-07-27 do dziś
2. Adresmiejscowość BUKOWNO ulica KOLEJOWA nr domu 29a kod pocztowy 32-332 poczta BUKOWNO kraj POLSKA 2012-07-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@EKO-VENT.PL2012-10-25 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EKO-VENT.PL2012-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.07.2012 R.2012-07-27 do dziś
204.10.2012 R., REP. A NR 2660/2012, NOTARIUSZ SYLWIA SEIDEL-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA S.SEIDEL-NOWAK, I.PWIOK SC W KATOWICACH, ZMIANA § 2 UMOWY2012-10-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-07-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAJDUK2014-08-20 do dziś
2. ImionaLESZEK2014-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 750,00 ZŁ2014-08-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-08-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-07-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAJDUK2014-08-20 do dziś
2. ImionaLESZEK2014-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-08-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJAMROŻY2016-12-06 do dziś
2. ImionaROBERT MARCIN2016-12-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-12-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-12-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-07-27 do dziś
238 2 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2012-07-27 do dziś
338 3 ODZYSK SUROWCÓW2012-07-27 do dziś
439 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2012-07-27 do dziś
520 16 PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH2012-07-27 do dziś
622 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2012-07-27 do dziś
723 6 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU2012-07-27 do dziś
823 9 PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH I POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-27 do dziś
952 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-07-27 do dziś
1052 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2012-07-27 do dziś
1168 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-07-27 do dziś
1242 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-07-27 do dziś
1368 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2012-07-27 do dziś
1470 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-07-27 do dziś
1571 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-07-27 do dziś
1677 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2012-07-27 do dziś
1781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-07-27 do dziś
1878 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2012-07-27 do dziś
1978 2 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2012-07-27 do dziś
2085 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-07-27 do dziś
2185 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2012-07-27 do dziś
2282 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-07-27 do dziś
2343 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-07-27 do dziś
2443 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2012-07-27 do dziś
2546 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2012-07-27 do dziś
2646 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-07-27 do dziś
2746 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2012-07-27 do dziś
2846 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2012-07-27 do dziś
2947 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.07.2014 okres OD 27.07.2012 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
2data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
3data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
4data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
5data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
6data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
7data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
8data złożenia 09.01.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-09 do dziś
9data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.07.2012 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.07.2012 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów