GRUPA-ART KOWALIK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-02-25 godz. 09:03:54
Numer KRS: 0000428248
Numer REGON: 061444465
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-27
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2012-07-27
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/9757/12/765]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2012-07-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA-ART KOWALIK SPÓŁKA JAWNA2012-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2012-07-27 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica KAROLA OLSZEWSKIEGO nr domu 13 kod pocztowy 20-481 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2012-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.06.2012 R.2012-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALIK2012-07-27 do dziś
2. ImionaIZABELA ANNA2012-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2012-07-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2012-07-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALIK2012-07-27 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ WOJCIECH2012-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2012-07-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2012-07-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-07-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO JEDNOOSOBOWO I SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2012-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALIK2012-07-27 do dziś
2. ImionaIZABELA ANNA2012-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALIK2012-07-27 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ WOJCIECH2012-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-07-27 do dziś
250 1 TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI2012-07-27 do dziś
350 2 TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW2012-07-27 do dziś
450 3 TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI2012-07-27 do dziś
550 4 TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW2012-07-27 do dziś
651 1 TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI2012-07-27 do dziś
751 2 TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW I TRANSPORT KOSMICZNY2012-07-27 do dziś
852 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2012-07-27 do dziś
956 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-07-27 do dziś
1056 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2012-07-27 do dziś
1156 3 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2012-07-27 do dziś
1247 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-27 do dziś
1358 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2012-07-27 do dziś
1458 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2012-07-27 do dziś
1570 1 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-07-27 do dziś
1670 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-07-27 do dziś
1777 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-07-27 do dziś
1877 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2012-07-27 do dziś
1977 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2012-07-27 do dziś
2077 4 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2012-07-27 do dziś
2178 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2012-07-27 do dziś
2278 2 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2012-07-27 do dziś
2347 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2012-07-27 do dziś
2478 3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-07-27 do dziś
2579 1 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2012-07-27 do dziś
2679 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2012-07-27 do dziś
2790 0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2012-07-27 do dziś
2891 0 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ2012-07-27 do dziś
2992 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2012-07-27 do dziś
3093 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2012-07-27 do dziś
3193 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-07-27 do dziś
3294 1 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2012-07-27 do dziś
3394 2 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH2012-07-27 do dziś
3447 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-07-27 do dziś
3594 9 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH2012-07-27 do dziś
3695 1 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO2012-07-27 do dziś
3795 2 NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2012-07-27 do dziś
3896 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2012-07-27 do dziś
3952 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-07-27 do dziś
4049 1 TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY2012-07-27 do dziś
4149 2 TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW2012-07-27 do dziś
4249 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2012-07-27 do dziś
4349 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2012-07-27 do dziś
4449 5 TRANSPORT RUROCIĄGOWY2012-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów