AGENCJA REKLAMY VENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000428112
Numer REGON: 122623436
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-30
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-08-31
Sygnatura akt[RDF/326310/21/809]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 122623436 NIP 67930838852012-08-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAGENCJA REKLAMY VENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-12-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. WITA STWOSZA nr domu 16 kod pocztowy 58-148 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2015-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.07.2012 R., NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA SYLWIA MAJERCZAK, TOMASZ ZIĘCINA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE, REP. A NR 9368/20122012-07-30 do dziś
210.08.2012, NOTARIUSZ SYLWIA MAJERCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA SYLWIA MAJERCZAK, TOMASZ ZIĘCINA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, 31-542 KRAKÓW, UL. KORDYLEWSKIEGO 7, REP. A NR 10908/2012 - ZMIENIONO: § 2 UST. 1; § 2 UST. 2, § 3, § 8 UST. 1; DODANO: § 5 UST. 1 PKT 89-96; UCHWALONO TEKST JEDNOLITY2012-08-28 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.12.2015 R., REP.A NR 3043/2015, KANCELARIA NOTARIALNA W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM PRZY UL.RYNEK 51/12, PRZED NOTARIUSZEM RENATĄ WŁODYKA ZMIANA TREŚCI PAR.3 UMOWY SPÓŁKI2015-12-16 do dziś
416.03.2016 R., NOTARIUSZ RENATA WŁODYKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM, RYNEK NR 51/12, REP. A NR 727/2016, ZMIENIONO §2.2016-04-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-07-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYSZCZEK2015-12-16 do dziś
2. ImionaBARTOSZ TOMASZ2015-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2015-12-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-12-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-07-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE2012-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYSZCZEK2015-12-16 do dziś
2. ImionaBARTOSZ TOMASZ2015-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-12-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-07-30 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-07-30 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-07-30 do dziś
446 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2012-07-30 do dziś
546 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2012-07-30 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-07-30 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-07-30 do dziś
873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2012-07-30 do dziś
973 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-07-30 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2013 okres 30.07.2012 - 31.12.20122013-11-07 do dziś
2data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
3data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
4data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
5data złożenia 31.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
6data złożenia 06.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
7data złożenia 31.08.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-08-31 do dziś
8data złożenia 31.08.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-31 do dziś
9data złożenia 31.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.07.2012 - 31.12.20122013-11-07 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-08-31 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-31 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu130.07.2012 - 31.12.20122013-11-07 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-08-31 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-31 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów