GRUPA WYDAWNICZA RELACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000428010
Numer REGON: 146218906
Numer NIP: 7010349334
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-25
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-10-05
Sygnatura akt[RDF/435804/22/910]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA WYDAWNICZA RELACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-06-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŁOWICKA nr domu 25 nr lokalu P-3 kod pocztowy 02-502 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121-07-20122012-07-25 do dziś
231.01.2014 R., REPERTORIUM A NUMER 710/2014, NOTARIUSZ MARZENA DMOCHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MARZENA DMOCHOWSKA JOANNA ŻARSKA-NOWACZYŃSKA SPÓŁKA CYWILNA, § 5, § 6, § 9.2014-02-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-07-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDROJEWSKA ŻYWIECKA2012-07-25 do dziś
2. ImionaANNA EMANUELA2012-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały262 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 262.000 ZŁ2017-12-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYWIECKI2012-07-25 do dziś
2. ImionaKONRAD2012-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH2012-07-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-07-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego263000,00 ZŁ2014-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1253000,00 ZŁ2014-02-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-07-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDROJEWSKA ŻYWIECKA2012-07-25 do dziś
2. ImionaANNA EMANUELA2012-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-07-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWRZESIŃSKA2017-10-25 do dziś
2. ImionaKAMILA2017-10-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-25 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2017-10-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2012-07-25 do dziś
273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-07-25 do dziś
385 EDUKACJA2012-07-25 do dziś
490 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2012-07-25 do dziś
560 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2012-07-25 do dziś
659 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-07-25 do dziś
763 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-07-25 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-07-25 do dziś
946 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-07-25 do dziś
1058 11 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2017-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2014 okres OD 25.07.2012 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
2data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
3data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
4data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
5data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
6data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
8data złożenia 05.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.07.2012 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.07.2012 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów