DOM EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000427773
Numer REGON: 321253994
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-26
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2019-03-30
Sygnatura akt[RDF/102597/19/456]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOM EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLICKI gmina DOBRA miejscowość MIERZYN2012-07-26 do dziś
2. Adresmiejscowość MIERZYN ulica WELECKA nr domu 26 kod pocztowy 72-006 poczta MIERZYN kraj POLSKA 2012-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 MARCA 2012 R., REP. A NR 594/2012, NOTARIUSZ JOANNA RAMĘDA PILIP, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2012-07-26 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 6 MAJA 2014 R., REPERTORIUM A NR 2839/2014, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW RAFAŁ CHMURA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECIIE. ZMIANA §1 UST.2 I 3, §7 - DODANE PUNKTY 35-55.2015-03-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-07-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIENIAWSKI2015-03-02 do dziś
2. ImionaBARTOSZ ŁUKASZ2015-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2015-03-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-03-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-07-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZY UMOWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI JEST NIŻSZA NIŻ 30.000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYMAGANA JEST REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIENIAWSKI2015-03-02 do dziś
2. ImionaBARTOSZ ŁUKASZ2015-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2015-03-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKHARRAZ2012-07-26 do dziś
2. ImionaWIKTOR AMMAR2012-07-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-07-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2012-07-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-07-26 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-07-26 do dziś
343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2012-07-26 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-07-26 do dziś
545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-07-26 do dziś
645 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-07-26 do dziś
746 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2012-07-26 do dziś
846 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2012-07-26 do dziś
946 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2012-07-26 do dziś
1046 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-07-26 do dziś
1146 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2012-07-26 do dziś
1241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-07-26 do dziś
1346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-07-26 do dziś
1449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-07-26 do dziś
1549 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2012-07-26 do dziś
1668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-07-26 do dziś
1768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-07-26 do dziś
1868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-07-26 do dziś
1968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-07-26 do dziś
2071 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2012-07-26 do dziś
2171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-07-26 do dziś
2277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-07-26 do dziś
2342 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2012-07-26 do dziś
2477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-07-26 do dziś
2577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2012-07-26 do dziś
2677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-07-26 do dziś
2782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-07-26 do dziś
2885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-07-26 do dziś
2942 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-07-26 do dziś
3043 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-07-26 do dziś
3143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-07-26 do dziś
3243 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2012-07-26 do dziś
3343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2012-07-26 do dziś
3443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2012-07-26 do dziś
3543 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2015-03-02 do dziś
3647 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-02 do dziś
3747 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-02 do dziś
3847 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-02 do dziś
3947 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-02 do dziś
4047 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-02 do dziś
4169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-03-02 do dziś
4270 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-03-02 do dziś
4378 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2015-03-02 do dziś
4478 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2015-03-02 do dziś
4578 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2015-03-02 do dziś
4643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-03-02 do dziś
4779 1 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2015-03-02 do dziś
4879 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2015-03-02 do dziś
4945 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-03-02 do dziś
5045 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-03-02 do dziś
5145 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-03-02 do dziś
5245 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2015-03-02 do dziś
5346 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2015-03-02 do dziś
5446 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-03-02 do dziś
5546 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2015-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.12.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-01-10 do dziś
2data złożenia 14.12.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-01-10 do dziś
3data złożenia 14.12.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-01-10 do dziś
4data złożenia 14.12.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-10 do dziś
5data złożenia 14.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-10 do dziś
6data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
7data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-01-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-01-10 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-01-10 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-10 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-01-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-01-10 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-01-10 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-10 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów