BUSINESS PROMOTION EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000427546
Numer REGON: 146225131
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-26
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/212514/20/632]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS PROMOTION EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-07-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MODLIŃSKA nr domu 61 kod pocztowy 03-199 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 04 LIPCA 2012 R., REP. A NR 4039/2012, SPORZĄDZONY PRZED MATYLDĄ PRZYBYLSKĄ -NOTARIUSZEM W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE2012-07-26 do dziś
213.08.2014 R., NOTARIUSZ MATYLDA PRZYBYLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3763/2014, ZMIENIONO: § 6 UST. 1 PKT. 14 I § 13 UST. 1.2014-10-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-07-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKA2012-07-26 do dziś
2. ImionaALICJA2012-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000,00 ZŁOTYCH2014-10-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBABIK2014-10-02 do dziś
2. ImionaJOLANTA2014-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁOTYCH2014-10-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKI2014-10-02 do dziś
2. ImionaROBERT KRZYSZTOF2014-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁOTYCH2014-10-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2012-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-07-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SA: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO 0 CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; - W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKI2014-10-02 do dziś
2. ImionaROBERT KRZYSZTOF2014-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-10-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBABIK2014-10-02 do dziś
2. ImionaJOLANTA2014-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-10-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKA2012-07-26 do dziś
2. ImionaALICJA2012-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-07-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-07-26 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-07-26 do dziś
379 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2012-07-26 do dziś
479 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2012-07-26 do dziś
579 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2012-07-26 do dziś
679 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-26 do dziś
785 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2012-07-26 do dziś
885 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-07-26 do dziś
946 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2012-07-26 do dziś
1082 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2015-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2014 okres OD 30.07.2012 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
2data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
3data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
4data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
5data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
6data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
7data złożenia 29.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.07.2012 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.07.2012 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów