HIGH LEVEL SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000427488
Numer REGON: 146248563
Numer NIP: 5272681815
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-13
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/352507/21/873]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGH LEVEL SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-11-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. POŁCZYŃSKA nr domu 10 kod pocztowy 01-378 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-05-15 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@HLSCARS.PL2020-05-15 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.HLSCARS.PL2018-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DATA SPORZĄDZENIA AKTU NOTARIALNEGO: 18.05.2012, ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE 00-116 PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 36 LOK.12, REP. A NR 8799/20122012-08-13 do dziś
2ZMIENIONO: § 3 UST. 1 I 2 § 3 DODANO UST. 8 § 4 UST. 1. PUNKT A) UCHYLONO2013-09-03 do dziś
331.01.2017R. REP. A NR 340/2017, NOTARIUSZ ELŻBIETA DRĄŻEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §2 UST. 1, §4, §8 UST. 1, §10 UST. 4, §11 UST. 6, DODANO §11 UST. 9 PKT (L).2017-03-13 do dziś
426.07.2021, REP. A NR 16763/2021, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCLERAIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §2. UST. 2 PKT (8), §3.2021-09-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-08-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARUSZEWSKA2018-08-22 do dziś
2. ImionaIZABELA JÓZEFINA2012-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000,00 ZŁOTYCH2017-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARUSZEWSKI2017-03-13 do dziś
2. ImionaROBERT ROMAN2017-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały600 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH2017-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADVANCED BUSINESS CONSULTING LONDON GROUP LTD2021-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00 ZŁ2021-09-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego110000,00 ZŁ2021-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-08-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEREPKA2020-08-18 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PAWEŁ2020-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-08-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARUSZEWSKI2017-03-13 do dziś
2. ImionaROBERT ROMAN2017-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-03-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARUSZEWSKA2018-08-22 do dziś
2. ImionaIZABELA JÓZEFINA2012-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-08-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2012-08-13 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-08-13 do dziś
345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-08-13 do dziś
466 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2012-08-13 do dziś
545 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-08-13 do dziś
677 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2012-08-13 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-08-13 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-12-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 91 Z LEASING FINANSOWY2016-12-30 do dziś
252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2021-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2013 okres 18.05.2012-31.12.20122013-09-03 do dziś
2data złożenia 07.09.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-30 do dziś
3data złożenia 07.09.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-30 do dziś
4data złożenia 07.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-30 do dziś
5data złożenia 01.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
6data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
7data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
8data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.05.2012-31.12.20122013-09-03 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-30 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-30 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.05.2012-31.12.20122013-09-03 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-30 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-30 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów