ENERGETYKA NOWY DWÓR MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000427471
Numer REGON: 146221498
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-23
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-04-28
Sygnatura akt[RDF/378569/22/311]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGETYKA NOWY DWÓR MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat NOWODWORSKI gmina NOWY DWÓR MAZOWIECKI miejscowość NOWY DWÓR MAZOWIECKI2012-07-23 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY DWÓR MAZOWIECKI ulica ZAKROCZYMSKA nr domu 30 nr lokalu 118 kod pocztowy 05-100 poczta NOWY DWÓR MAZOWIECKI kraj POLSKA 2013-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.06.2012 R. NOTARIUSZ -JAROSŁAW LEWICKI; KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM, REPERTORIUM A NR 3073/20122012-07-23 do dziś
227.12. 2012 R. REPERTORIUM A NR 6480/2012, JAROSŁAW LEWICKI NOTARIUSZ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM PRZY ULICY BOHATEROW MODLINA NR 36, ZMIENIONO: PAR. 5 I PAR. 6. 04.01.2013 R. REPERTORIUM A NR 47/2013, JAROSŁAW LEWICKI NOTARIUSZ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM PRZY ULICY BOHATERÓW MODLINA NR 36, ZMIENIONO: PAR. 1, PAR. 4.2013-03-05 do dziś
304.12.2013 R., REPERTORIUM A NR 5741/2013, NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWICKI KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM, ZMIANA § 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2013-12-12 do dziś
416.09.2021 R., REPERTORIUM A NR 10929/2021, NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWICKI KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM, ZMIANA § 5 I § 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2022-02-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-07-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI2012-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20.724 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2072400 ZŁ2022-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-07-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2072400,00 ZŁ2022-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11272400,00 ZŁ2013-03-05 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-07-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST: SAMODZIELNIE DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU LUB WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2012-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaIBEKWE2012-07-23 do dziś
2. ImionaANNA BEATA2012-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-07-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBOGUCKA FIOŁKA2020-04-21 do dziś
2. ImionaANETA2020-04-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-21 do dziś
21. NazwiskoMOSIEJ2017-04-11 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2017-04-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-11 do dziś
31. NazwiskoPĄGOWSKI2016-09-09 do dziś
2. ImionaJANUSZ2016-09-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2012-07-23 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2012-07-23 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-07-23 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-07-23 do dziś
533 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2013-03-05 do dziś
635 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.07.2012 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
2data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
3data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
4data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
5data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
6data złożenia 03.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
7data złożenia 20.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-20 do dziś
8data złożenia 25.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
9data złożenia 28.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2012 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-20 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.07.2012 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-20 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów