INSTYTUT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SŁUŻB PUBLICZNYCH-STOWARZYSZENIE

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000427350
Numer REGON: 321252262
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-18
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-10-09
Sygnatura akt[RDF/439067/22/340]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2012-07-18 do dziś
3. NazwaINSTYTUT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SŁUŻB PUBLICZNYCH-STOWARZYSZENIE2012-07-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLICKI gmina DOBRA (SZCZECIŃSKA) miejscowość MIERZYN2012-07-18 do dziś
2. Adresmiejscowość MIERZYN ulica WSPANIAŁA nr domu 24 kod pocztowy 72-006 poczta MIERZYN kraj POLSKA 2012-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130 MAJA 2012 R.; 15 CZERWCA 2012 R. ZMIENIONO NAZWĘ ORAZ § 1 I § 2;2012-07-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuSTAROSTA POWIATU POLICKIEGO2012-07-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-07-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW W JEGO IMIENIU JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2012-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaUMIŃSKA NOWAK2012-07-18 do dziś
2. ImionaSYLWIA ANNA2012-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-07-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaANUSIK PRZYBYSZ2012-07-18 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA MARIA2012-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-07-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERUSZYŃSKI2012-07-18 do dziś
2. ImionaROBERT BOGDAN2012-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK2012-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2012-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBELBART2012-07-18 do dziś
2. ImionaBARBARA STANISŁAWA2012-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUBERLA2012-07-18 do dziś
2. ImionaMACIEJ MARCIN2012-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUKLA2012-07-18 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ELŻBIETA2012-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-18 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUBERLA2012-07-18 do dziś
2. ImionaJOANNA KATARZYNA2012-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-18 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUKLA2012-07-18 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2012-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2012-07-18 do dziś
258 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2012-07-18 do dziś
358 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-07-18 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-07-18 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-18 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-18 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-07-18 do dziś
885 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-07-18 do dziś
994 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-18 do dziś
1082 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.02.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-03 do dziś
2data złożenia 23.02.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-03 do dziś
3data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
4data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
5data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
6data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
7data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
8data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
9data złożenia 09.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-03 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-03 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELEM DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA JEST INTEGRACJA PODMIOTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZAGADNIENIAMI SZEROKO ROZUMIANEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SŁUŻB PUBLICZNYCH, NIEZALEŻNIE OD DZIEDZINY NAUKI I PRAKTYKI, KTÓRĄ REPREZENTUJĄ; INSPIROWANIE I PROMOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SŁUŻB PUBLICZNYCH; WSPIERANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ I ZAWODOWEJ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSZYSTKICH SFER AKTYWNOŚCI SŁUŻB PUBLICZNYCH: INSPIROWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI TWÓRCZEJ NA RZECZ ROZWOJU BADAŃ W SFERZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SŁUŻB PUBLICZNYCH INSPIROWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, KULTURALNEJ ORAZ EDUKACYJNEJ WSPIERAJĄCEJ I INTEGRUJĄCEJ ŚRODOWISKA MAŁYCH, ŚREDNICH I MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW; INSPIROWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WSPIERAJĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SŁUŻB PUBLICZNYCH W SFERZE SPOŁECZNEJ, KULTURALNEJ I GOSPODARCZEJ; PROMOWANIE ORAZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, W TYM OCHRONY FAUNY I FLOR ORAZ GOSPODARKI WODNEJ JAKO STANDARDÓW KLUCZOWYCH DLA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLI ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZWŁASZCZA NA SZCZEBLU REGIONALNYM I LOKALNYM; PROMOWANIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE NAUKI I TECHNIKI ORAZ SYSTEMÓW POMOCNICZYCH, ISTOTNYCH DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I DZIAŁANIA SŁUŻB PUBLICZNYCH: WYMIANA DOŚWIADCZEŃ I WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI DZIAŁAJĄCYMI W SFERZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I DZIAŁALNOŚCI SŁUŻB PUBLICZNYCH; UPOWSZECHNIANIE I PROMOCJA IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ WYSOKICH STANDARDÓW DZIAŁANIA SŁUŻB PUBLICZNYCH.2012-07-18 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów