BOOKING EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000427299
Numer REGON: 321252820
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-20
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2018-06-14
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/6057/18/863]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOKING EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2012-07-20 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica NIEDZIAŁKOWSKIEGO nr domu 24 kod pocztowy 71-410 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2012-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 04 CZERWCA 2012 R., REP. A NR 1393/2012, NOTARIUSZ JOANNA RAMĘDA-PILIP, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2012-07-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-07-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIECKO2012-07-20 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2012-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.750,00 ZŁ2012-07-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-07-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURDZIŃSKI2012-07-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ EWARYST2012-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.750,00 ZŁ2012-07-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-07-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁAWNIKOWSKI2012-07-20 do dziś
2. ImionaARTUR MARCIN2012-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ2012-07-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-07-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-07-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM ŻE ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POW. 10.000 ZŁOTYCH WYMAGA ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIECKO2012-07-20 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2012-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-07-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBURDZIŃSKI2012-07-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ EWARYST2012-07-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-07-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA -DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE LUB PROKURENT WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2012-07-20 do dziś
21. NazwiskoSŁAWNIKOWSKI2012-07-20 do dziś
2. ImionaARTUR MARCIN2012-07-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-07-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA -DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE LUB PROKURENT WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2012-07-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-07-20 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-07-20 do dziś
363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-20 do dziś
479 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2012-07-20 do dziś
579 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-20 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-07-20 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-07-20 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
2data złożenia 29.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
3data złożenia 21.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
4data złożenia 23.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów