HI-STORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000427227
Numer REGON: 146208894
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-17
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-10-12
Sygnatura akt[RDF/347903/21/437]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHI-STORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-07-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CZERNIAKOWSKA nr domu 71 nr lokalu 315 kod pocztowy 00-715 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 16 LUTEGO 2012 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA SŁAWOMIRA NAMIELSKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ PRZY UL. LWOWSKIEJNR 4 LOK. 6 W WARSZAWIE, REP. A NR 488/2012.2012-07-17 do dziś
208.10.2012 R., REP. A NR 2752/2012 NOTARIUSZ SŁAWOMIR NAMIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO § 2, § 6 UST. 3.2012-10-24 do dziś
319.11.2019 R., REP. A NR 3741/2019, NOTARIUSZ MARCIN SKUROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §2 UST. 1, §2 UST. 2, §6 UST. 3, §13 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI, DODANO: §13 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI2019-12-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-07-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCLOS BROTHERS SPÓŁKA AKCYJNA2012-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1462435542012-10-24 do dziś
4. Numer KRS0000435658 2012-10-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH2012-10-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-10-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-07-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJAK2019-12-19 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JOLANTA2019-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-12-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKULSKI2019-12-19 do dziś
2. ImionaARTUR DARIUSZ2019-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-12-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMIKULSKI2013-04-24 do dziś
2. ImionaRAFAŁ PIOTR2013-04-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-04-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-04-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-07-17 do dziś
259 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-07-17 do dziś
362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-07-17 do dziś
463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-07-17 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-07-17 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-07-17 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-07-17 do dziś
885 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2012-07-17 do dziś
985 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-07-17 do dziś
1059 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2015-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2013 okres 17.07.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
2data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
3data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
4data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
5data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
6data złożenia 02.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-02 do dziś
7data złożenia 02.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-02 do dziś
8data złożenia 05.03.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-05 do dziś
9data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego117.07.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-02 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-02 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-05 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu117.07.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów