BUDOKONTRAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000427086
Numer REGON: 242984871
Numer NIP: 6263009616
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-16
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-08-23
Sygnatura akt[RDF/324932/21/258]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOKONTRAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI2019-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BYTOM gmina M. BYTOM miejscowość BYTOM2012-07-16 do dziś
2. Adresmiejscowość BYTOM ulica MONIUSZKI nr domu 20 nr lokalu 209 kod pocztowy 41-902 poczta BYTOM kraj POLSKA 2012-07-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBUDOKONTRAKT@BUDOKONTRAKT.PL2012-07-16 do dziś
4. Adres strony internetowejBUDOKONTRAKT.PL2012-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.07.2012 R.2012-07-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-07-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKACZYŃSKI2012-07-16 do dziś
2. ImionaMARCIN2012-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ2012-07-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-07-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2012-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-07-16 do dziś
243 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2012-07-16 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-07-16 do dziś
435 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2012-07-16 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-07-16 do dziś
643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2012-07-16 do dziś
743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2012-07-16 do dziś
843 31 Z TYNKOWANIE2012-07-16 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-07-16 do dziś
1043 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2012-07-16 do dziś
1143 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-07-16 do dziś
1243 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.08.2013 okres 14.07.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
2data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
3data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
4data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
5data złożenia 25.01.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-26 do dziś
6data złożenia 19.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-19 do dziś
7data złożenia 02.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
8data złożenia 17.10.2019 okres OD 01.01.2019 DO 13.05.20192019-12-17 do dziś
9data złożenia 16.03.2020 okres OD 14.05.2019 DO 31.12.20192020-03-16 do dziś
10data złożenia 23.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-23 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego114.07.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-19 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu114.07.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 13.05.20192019-12-17 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-26 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-19 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
9OD 14.05.2019 DO 31.12.20192020-03-16 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji14.01.2016 NOTARIUSZ MAŁGORZATA BYSTRZANOWSKA,KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU REPERTORIUM A NUMER 209/20162016-03-07 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2016-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSKACZYŃSKI2016-03-07 do dziś
2. ImionaMARCIN2016-03-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności14.01.2016 NOTARIUSZ MAŁGORZATA BYSTRZANOWSKA,KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU REPERTORIUM A NUMER 209/20162016-03-07 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2016-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH X WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr X GU 941/18/5 data 14.05.20192019-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLEPACZ2019-12-13 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2019-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-13 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów